Frivillig prövning vattenverk

Borås är en modern och växande stad. Det är viktigt att stadens infrastruktur växer i takt med Borås utveckling och möjliggör att boråsarna kan nyttja stadens infrastruktur.

Miljöprövningsdelegationen har kungjort ansökan om att anlägga och driva ett vattenverk i Dalsjöfors.

Borås Energi och Miljö AB har sedan tidigare ansökt hos Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till att anlägga och driva ett vattenverk på fastigheten Kråkhult 1:2 i Dalsjöfors.

Miljöprövningsdelegationen har den 29:e december kungjort ansökan och synpunkter ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 19 januari 2024.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg, Drottninggatan 2 i Vänersborg, Hamngatan 1 i Mariestad) och hos kommunkansliet eller motsvarande i Borås stad. Det går också att kontakta Länsstyrelsen på vastragotaland@lansstyrelsen.se eller 010-224 40 00.

Kompletterad ansökan om att anlägga och driva ett ett vattenverk i Dalsjöfors.

Borås Energi och Miljö AB har besvarat ett antal frågeställningar från Miljöprövningsdelegationen och kompletterat ansökan och skickat in den till delegationen. Nu väntar vi på att delegationen ska kungöra ansökan och därefter är det möjligt för alla intresserade att bemöta ansökan.

Nedan kan kompletterad ansökan och dess olika bilagor laddas ner.