Dagvatten.

Borås Energi och Miljö ut en separat brukningsavgift för dagvatten. Målet med avgiften är en mer rättvis fördelning av taxan genom att du som VA-kund enbart ska betala för de tjänster som du utnyttjar.

Taxa för dagvatten.

Borås Energi och Miljö tillhandahåller tjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Vi tar ut en årlig brukningsavgift för dagvatten för att bättre kunna följa lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och skapa en mer rättvis fördelning av kostnader för kommunens vattentjänster. Taxan innefattar två avgiftsparametrar - dagvatten fastighet och dagvatten gata. Vilka kunder som får vilka avgifter beror på kundens verksamhetsområde.

Villakunder och övriga fastigheter.

För en villakund är dagvattentaxan en fast avgift och lika för alla. För större övriga fastigheter så grundas dagvattentaxan på hur stor del av ytan inom fastigheten som är hårdgjord eller inte och är baserad på ett pris per kvadratmeter.

Verksamhetsområden dagvatten.

Med verksamhetsområde menas inom det område som en dagvattentjänst finns tillgänglig för fastighetsägaren. Inom samma verksamhetsområde är fastighetsägaren också skyldig att betala avgifter för de dagvattentjänster som tillhandahålls. Samtliga fastigheter i verksamhetsområdet för dagvatten fastighet är också avgiftsskyldiga för dagvatten gata.

Dagvatten gata är ett verksamhetsområde som innefattar de fastigheter som betraktas dra nytta av allmän gatuavvattning, men som inte avvattnar sina fastigheter till det allmänna dagvattennätet. Allmänt dagvattennät saknas vanligen inom detta verksamhetsområde. 

Karta över verksamhetsområden.

Besök Borås Stads karta att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta Borås Energi och Miljö.