Våra anläggningar.

Vi har ett flertal anläggningar för avfall, vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och el som bidrar till stadens olika kretslopp. Här omvandlas bland annat restprodukter från skogsavverkning och hushållsavfall till varmvatten och behagligt inomhusklimat på arbetsplatsen.

Kraftvärmeverken.

På kraftvärmeverken på Ryaverket och Soacken omvandlar vi hushållens restavfall och restprodukter från skogsindustrin till el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Avfallsanläggningen.

Till Sobackens avfallsanläggning kommer avfall från Borås hushåll och verksamheter, både restavfall, matavfall och återvinningsmaterial. Här krossas restavfallet och blir avfallsbränsle till kraftvärmeverket. Matavfallet omvandlas till biogas.

Avloppsreningsverket.

Boråsarnas avloppsreningsverk ligger på Sobacken och här renas avloppsvattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsreningsverket tog i drift 2018 och släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten.

Vattenverket.

Sjöbo vattenverk är Borås största vattenverk och är ett så kallat ytvattenverk vilket innebär att råvattnet tas från Öresjö. Vattnet renas i olika steg bland annat med sedimentering, aktiva kolfilter och uv-ljus. Innan vattnet lämnar vattenverket tillsätts en liten mängd klor