Nu framtidssäkrar vi Borås dricksvatten.

Borås är en modern och växande stad. Det är viktigt att stadens infrastruktur växer i takt med Borås utveckling och möjliggör att boråsarna kan nyttja stadens infrastruktur.

Borås dricksvatten behöver kompletteras med ett nytt vattenverk. Infrastrukturen behöver uppgraderas för att säkerställa kapacitet, kvalitet och redundans av dricksvattenproduktionen. Projektet med ett nytt vattenverk kommer att finansieras via VA-taxan och på så vis betalas av boråsarna som nyttjar VA-tjänsterna.

Bakgrund till projektet.

Sjöbo vattenverk togs i drift 1932. Sjöbo vattenverk förser ca 95 000 boråsare med dricksvatten. Vattenverket står inför ett omfattande renoveringsbehov som är komplicerat och skulle innebära risker för dricksvattenkvalitén om det ska utföras under ordinarie drift. Därför måste Borås Energi och Miljö planera för en ersättningsproduktion i god tid. Det är en av anledningarna att ett nytt vattenverk behöver byggas så att underhållsarbetena kan utföras.

En annan anledning är att kapaciteten behöver ökas för att möjliggöra stadens utveckling med fler invånare och etablering av fler företag/verksamheter samt att redundansen ur ett säkerhetsperspektiv behöver åtgärdas med att ta råvatten ur olika vattentäkter och att ha fler vattenverk som kan producera dricksvatten till boråsarna. Ökad säkerhet och vattenkvalitet kan lösas med ett nytt vattenverk som då förses med ytterligare skyddsbarriärer.Under 2020 godkände bolagets styrelse, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att Borås Energi och Miljö genomför en detaljstudie och ansöker om tillstånd för vattenverksamheten samt tar fram ett beslutsunderlag som ska ligga till grund för ett investeringsbeslut gällande ett nytt vattenverk.

Därför behöver projektet genomföras:

 • Kapaciteten vid vattenverket i Sjöbo behöver förstärkas inom några år.
 • Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.
 • Vi behöver skapa redundans i dricksvattenförsörjningen och vattenverket som är från 1932 behöver renoveras.
 • En begränsad kapacitet och redundans skulle hämma stadens utveckling med nya invånare och nya företag/verksamheter.

Vad händer nu i projektet?

Tillståndsansökan för uttag av vatten från sjön Tolken enligt 11 kap. miljöbalken som Borås Energi och Miljö lämnade in i december 2021, har under våren 2023 kompletterats och kompletteringarna har skickats in till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen kungjorde därefter ansökan den 30:e maj 2023.

Parallellt med kompletteringen av tillståndsansökan för vattenuttag från sjön Tolken har Borås Energi och Miljö har under våren 2023 arbetat med att ta fram en ansökan om att anlägga det nya vattenverket i Dalsjöfors, en tillståndsprocess som kallas frivillig prövning. I juni blev ansökan färdigställd och har lämnats in till Miljöprövningsdelegationen, en självständig funktion inom länsstyrelsen.

Arbetet med programhandlingar för vattenverket och detaljprojektering av överföringsledningen har pågått under våren och kommer att fortsätta fram till årsskiftet 2023/2024. I arbetet ingår utredningar och undersökningar i fält för att ta fram process- och byggtekniska lösningar för det nya vattenverket, råvattenpumpstationen samt ledningsdragningar. I samband med projektet undersöks också om befintligt VA-nät, som är i stort behov av renovering, kan bytas ut eller på annat sätt livstidsförlängas.

Undersökningar i fält som pågår, eller kommer att pågå under sommaren/hösten 2023, är framför allt geotekniska undersökningar, inmätningar, naturvärdesinventeringar, brunnsinventeringar, hydrogeologiska undersökningar samt kulturmiljöinventeringar.

Sjön Tolken har bäst förutsättningar.

Borås Energi och Miljö har utrett olika alternativ till råvattentäkt till det nya vattenverket. Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

Utredningen har kommit fram till att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Tolken har den bästa vattenkvaliteten av de olika alternativen, vilket innebär att vattenreningsprocessen kräver minst kemikalier. Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa vatten till Borås, detta tillsammans med att sjön har den bästa vattenkvaliteten leder till att alternativet också har lägst driftkostnader. I och med valet av Tolken kommer Borås få redundant inmatning i dricksvattennätet tillsammans med Öresjö. Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Sammanfattningsvis har bolaget kommit fram till att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet och är det inriktningsalternativet som kommer behandlas för fortsatt utredning.

Totalt sett har åtta olika alternativ till framtida vattentäkt utretts. I inledande studier var både Frisjön och Säven tänkbara alternativ till Tolken. Men ju fler studier som gjorts har Tolken visat sig vara det bästa alternativet till att komplettera Öresjö som framtida huvudvattentäkter med Ärtingen som reservvattentäkt.

Att Tolkens vatten återlämnas till Viskan, efter det att vattnet har använts och renats, är en bra princip. Då blir det totalt sett balans i vattensystemet och gynnar vattnets kretslopp.

Tolken är förbunden via Viskan med Öresjö. Även om det skulle bli en förorening i Öresjö eller Tolkens vatten kan Sjöbo vattenverk leverera dricksvatten genom att använda reservvattentäkten Ärtingen. Skulle det bli en förorening i Öresjö eller Ärtingen påverkas inte Tolkens vatten. Därför finns det bra redundans med alternativet med Tolken som ny råvattentäkt.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I vårt ansvar som huvudman för dricksvattenförsörjningen i Borås Stad ska vi se till att dricksvattenförsörjningen säkerställs för boråsarna i ett flergenerationsperspektiv.

Borås är en stad som utvecklas med fler och fler invånare och verksamheter. Dagens dricksvattenförsörjning sker via Sjöbo vattenverk och vattenuttag i Öresjö. Ärtingen används som reservvattentäkt.

Sjöbo vattenverk byggdes 1932 och börjar närma sig maximal kapacitet. Dessutom behöver vitala anläggningsdelar renoveras. Renoveringar som både är riskfyllda och komplicerade att utföra under ordinarie drift. Därför behöver vi ha ett nytt vattenverk i drift innan renoveringsarbetet kan påbörjas.

Idag används Öresjö som boråsarnas råvattentäkt för dricksvattenproduktion. Sjön Ärtingen används som reservvattentäkt.

Nu när dricksvattenproduktionen ska kompletteras med ett nytt vattenverk vill vi även ur ett redundans- och säkerhetsperspektiv komplettera med ytterligare en vattentäkt.

Råvatten kommer även fortsättningsvis komma från Öresjö och Ärtingen som vattentäkter tillsammans med ytterligare en.

Rent teoretiskt skulle ett nytt vattenverk kunna placeras vid Sjöbo och att råvatten levereras via ledningar till ett nytt vattenverk. Men ur ett säkerhetsperspektiv vill vi inte placera två vattenverk bredvid varandra nu när vi ska säkerställa dricksvattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv.

I inledande studier studerades åtta olika alternativ. Frisjön, Säven och Tolken samt ett antal grundvattenalternativ. Därefter gjordes fördjupade studier för Frisjön, Säven och Tolken.

Analysen resulterade i att Tolken bedömdes som det klart bästa alternativet att utreda vidare.

I förstudien har det använts en metod som kallas multikriterieanalys. Det är en vanlig metodhantering i stora samhällsprojekt. Bland annat har metoden använts i liknande infrastrukturprojekt.

I analysen jämförs ett antal olika kriterier i respektive alternativ. I vår analys har kriterierna genomförandetid, leveranssäkerhet, vattenkvalitet, social/miljö använts.

I utvärderingen har följande viktning använts för de olika huvudkriterierna; Genomförandetid (10 %), Leveranssäkerhet (40 %), Vattenkvalitet (40 %), Miljö/Socialt (10 %).

Samma viktning har använts i andra liknande vattenprojekt i Sverige.

Vid valet av sjön Tolken har flera olika utredningar legat till grund, vilket redovisas i tillståndsansökan.

Eventuella överprövningar i upphandlingen och en eventuell överklagan av tillståndsärendet för vattenuttag kommer framför allt beaktas tidsmässigt och kostnadsmässigt i budgeten, som kommer ingå i investeringsbeslutet för byggnationen av projektet. Dessa delar är även beaktade i gjord riskanalys och kommer även att beaktas i riskanalyser inför investeringsbeslutet för byggnation av projektet.

Se tidplan projektfaser och övergripande aktiviteter.

För att identifiera en lämplig plats för det nya vattenverket har Borås Energi och Miljö utfört en lokaliseringsutredning. I lokaliseringsutredningen studerades tio olika alternativa placeringar av vattenverket mellan den tilltänkta vattentäkten och Borås centralort, där både privata och kommunalt ägda fastigheter har undersökts.

Topografiskt läge har varit viktigt för att åstadkomma självfall i större delen av överföringsledningen och på så sätt minimera pumpenergin som krävs för distributionen. Andra viktiga aspekter som beaktats vid utvärdering av bästa, möjliga lokaliseringen av det nya vattenverket är omgivande naturmiljö, tillgång till befintlig infrastruktur samt tillgänglighet geografiskt för drift- och underhåll.

Lokaliseringsutredningen resulterade i att alternativet intill Ställvägen i Kråkhult, Dalsjöfors, var bäst lämpad för det nya vattenverket. Fastigheten har ett gynnsamt topografiskt och geografiskt läge mellan vattentäkten och Borås, vilket medför att energianvändningen kan hållas låg samt underlättar drift- och underhållsarbete av anläggningen. Vidare finns erforderlig infrastruktur intill fastigheten så som väg, VA-ledningar, fiber och fjärrvärme.

Många intressenter i projektet.

Projektet som helhet har många olika intressenter. Målet är att löpande kommunicera med intressenterna och uppdatera vad som händer inom projektet. Med tanke på att Tolken ligger i både Borås- och Ulricehamns kommun är även beslutsfattare och närboende i Ulricehamn viktiga intressenter.

Följande externa intressenter har identifierats:

 • Tillsynsmyndigheter
 • Samrådsparter
 • Lokala intresseföreningar
 • Kraftproducenter
 • Ulricehamns kommun
 • Entreprenörer, samarbetspartners
 • Markägare
 • Närboende
 • Boråsare, som bor och verkar i staden

Har du frågor om arbetet som ska genomföras får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare.
Anders Fransson, projektledare, Borås Energi och Miljö. Mobil: 0768-88 74 76. E-post: info@borasem.se