Riktlinjer för avfallstransport och arbetsmiljökrav.

Tillgänglighet är viktigt när det gäller att skapa en säker och effektiv avfallshantering. Det gäller både området utanför och inne i avfallsutrymmet. Fastighetsägaren ansvarar för att det är enkelt för både den som lämnar och hämtar avfallet.

Mellan fordon och avfallsbehållare.

Dragvägen, transportvägen mellan fordon och avfallsbehållare, ska vara lättframkomlig. Manuell hämtning av avfallskärl och behållare kräver jämn, hårdgjord och upplyst dragväg utan trösklar, trappsteg eller trånga passager. Vintertid ska transportvägen vara skottad och sandad och den bör därför vara lätt att snöröja.

Lutning och avstånd.

Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats får vara max 1 meter på 12 meter vid nybyggnation, men bör inte överstiga 1 meter på 20 meter. Detta gäller även tillfartsvägen som används av de boende, som dessutom ska vara minst 1,5 meter bred. Vägen där kärlen dras, dragvägen, ska ha en fri bredd på 1,2 meter vid rak passage. Vid tillfälliga hinder kan 1 meter fritt accepteras. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Avståndet mellan sopbil och avfallsutrymme bör vara så litet som möjligt, eftersom kärlen är tunga att dra. Dragvägen får vara 10 meter för fyrhjuliga kärl och 50 meter för tvåhjuliga kärl från avfallsutrymmets mitt till bakre delen på sopbilen. Grupphusområden och samfälligheter där sopbilen har svårt att komma fram ska ha en gemensam avfallslösning.

Skjuta- och dra-arbete.

Med hänsyn till personalen är det viktigt att kärlen inte är för tunga. Egentligen handlar det om kärlvikten i kombination med underlaget. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för manuell hantering vid skjuta- och dra-arbete utgår från den kraft som krävs för att få igång (max 300 Nm) och hålla ett objekt i rörelse (max 200 Nm), uttryckt i Newton. Om friktionen mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen är stor, måste kärlet vara lättare än om underlaget är plant. Kraft mäts med en dynamometer.

Modell för bedömning av skjuta- och dra-arbete*.

Kraft (N)

Olämpligt

Värdera närmare

Acceptabelt

Igångsättning

>300

300-150

<150

Kontinuerligt

>200

200-100

<100

* Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastnings- ergonomi, AFS 1998:01.

Bilvägens utformning.

Om inte en godkänd väg finns i anslutning till avfallsutrymmet måste en sådan anläggas. Sopbilar får inte köra på cykel- och gångvägar. På grund av olycksrisken ska backning undvikas och får endast förekomma vid vändning med max en billängd. På gårdar i bostadsområden och i närheten av skolor, förskolor och områden där äldre och personer med funktionsnedsättningar ofta vistas får inte backvändning förekomma.

Sopbilens storlek ställer krav på hur tillfartsvägen utformas i både höjd och bredd. En sopbil är normalt 2,6 meter bred och 3,8 meter hög. Längden är upp till 11 meter. Bilvägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna är tillåten. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den bör vara minst 3,5 meter. Infartsvägen får inte hindras av portar, viadukter eller träd. Fri höjd ska vara minst 4,5 meter. Vägen ska klara att bära tunga fordon, minst BK2. Vägen ska vara belyst och området där sopbilen kör fram ska vara lätt att snöröja.

Vändplatsens utformning.

Vid tömning av avfall behöver alla typer av sopbilar en lastplats som är minst 15 meter lång. För att kunna kliva ut och in i sopbilen och hantera kärl runt den, behövs 1 meter fritt utrymme runt hela sopbilen. Vid återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för sopbil. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning

Tömning av underjordsbehållare.

Tömning av underjordsbehållare kräver 6 meter fri höjd. Tänk på att luftledningar för gatlyktor ofta sitter lägre än 10 meter. Underjordsbehållare ska placeras så att kranbilen inte behöver lyfta behållaren över cykelbana eller parkerade bilar. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft bör underjordsbehållaren placeras minst 2 meter från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkerade bilar. Kranbilen kan stå max 10 meter från behållaren vid tömning.

Tömning med slambil.

Fettavskiljare, matavfallstankar och enskilda avlopp töms med slambil. För slambilar ska tömningspunkten placeras så att avståndet till slambilens uppställningsplats är max 20 meter.

Hämtning av container.

För uppställning och hämtning av container behövs en 1minst 5 meter fri yta framför containern. Beroende på typ av containern och hur stor den är så är det olika typer av fordon som hämtar eller tömmer containern på plats.