Vatten- och avloppstjänster för företag och näringsliv.

För vissa verksamheter, till exempel en restaurang eller biltvätt ställs särskilda krav på hur avloppsvattnet hanteras. När det gäller företag som genererar processavloppsvatten till det kommunala avloppsnätet behöver vi göra en bedömning om det kan tas emot. Kontakta oss så gör vi en individuell bedömning av vilka åtgärder som behövs.

Anslutning vatten och avlopp.

Skicka in en servisanmälan tillsammans med ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning till oss.

Regler om processavloppsvatten.

Avloppsvatten från industrier kan innehålla ämnen som inte går att behandla i reningsverken och får därför inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Installera fettavskiljare.

Fett från restauranger, gatukök, bagerier och andra verksamheter stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna. Därför kan ni behöva installera en fettavskiljare.

Installera oljeavskiljare.

Oljeutsläpp till avloppsnätet kan störa de biologiska reningsstegen i avloppsreningsverket. För att förebygga utsläpp kan ni behöva installera en oljeavskiljare.

Taxor och bestämmelser.

Läs mer om Borås Energi och Miljös taxor och bestämmelser gällande vatten- och avloppstjänster för företag.