Vill du ansluta din fastighet?

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ring till oss på nummer 020-97 13 00.

Att koppla in kommunalt vatten och avlopp

Vi kontrollerar om det går att ansluta allmänt dricksvatten och avlopp till din fastighet. En förutsättning är att din fastighet ingår i verksamhetsområdet som vi ansvarar för. Fastigheter som ligger utanför vårt verksamhetsområde kan i vissa fall anslutas till den allmänna VA-anläggningen via avtal med oss, detta avgörs i varje enskilt fall. För dig som bor utanför tätorten finns information om eget avlopp och information om egen brunn på Miljöförvaltningens hemsida.

Anmälan

Skicka in Servisanmälan VA tillsammans med ritningar över ut- och invändig ledningsförläggning till oss. Anmälan ska göras minst 10 veckor innan du vill ansluta fastigheten. Innan du skickar in servisanmälan är det önskvärt att du har ett godkänt bygglov, dels för att anmälan är en bindande beställning av anslutningen av fastigheten och att visa uppgifter från bygglovet krävs för att göra en korrekt beräkning av anläggningsavgiften.

Gemensam förbindelsepunkt

Ibland får vi förfrågningar om gemensam förbindelsepunkt t ex vid gemensamhetsanläggningar. Huvudprincipen är att varje fastighet har en egen förbindelsepunkt. Det är upp till VA-huvudmannen att godkänna om så får ske, därför är det viktigt att ni hör av er i god tid inför markarbetena.

Verksamhetsområde

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde.
Det finns tre olika typer av verksamhetsområden. I varje verksamhetsområde ingår en vattentjänst. På ett geografiskt område kan alla tre verksamhetsområden finnas. Men det kan också vara så att bara ett av verksamhetområdena finns inom det geografiska området. Det här innebär att läget på din fastighet avgör vilken eller vilka tjänster du kan ansluta till och är avgiftsskyldig för.
Det finns verksamhetsområden för att:

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten)
Besök Borås Stads karta för att se vilket eller vilka verksamhetsområden din fastighet ligger inom eller kontakta oss.

Lagar och regler om vatten och avlopp

Information om det finns i en skrift som heter "Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen" (ABVA) 2017. Pdf, 701.1 kB.
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vilken trädde i kraft 2007-01-01, är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp. (Den ersätter den tidigare gällande Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar (1970:244) som upphävdes 2007-01-01.)

Avgiftsskyldighet

När vi upprättat förbindelsepunkter och informerat dig om detta inträder avgiftsskyldighet för vattentjänsterna. Det är först efter att anläggningsavgiften är betald som du har rätt till inkoppling till den allmänna anläggningen.

Hur beräknas anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften är en engångskostnad och beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisavgift, tomtyta och lägenhetsantal. Anläggningsavgiften beror också på hur din fastighet utnyttjas, om det är bostad eller annan verksamhet. Du kan läsa mer om avgiften i VA-taxan Pdf, 1001.5 kB. samt göra en uppskattning om hur stor din anläggningsavgift i vår VA-kalkyl.

Sjöbo vattenverk

Byggvatten

Vid behov av byggvatten ska en skriftlig anmälan göras på blanketten servisanmälan tillsammans med en ritning över läget på bodetablering och önskad anslutningspunkt. Vi ska kontaktas tio arbetsdagar innan tidpunkt för inkoppling och anslutningspunkten ska bestämmas i samråd med oss. Kostnaden för byggvatten framgår av VA-taxan. För enbostadshus/villa ingår byggvatten i anläggningsavgiften.

Sprinklerinstallation

För vissa verksamheter medges sprinklerinstallation om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet. Denna anslutning regleras sedan genom avtal som ska upprättas innan inkoppling. Kostnaden för sprinkleranslutningen är självkostnadspris och skall anmälas på servisanmälan.

Koppla in vatten

Vatteninstallationen i förbindelsepunkten för fastigheten ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar. Öppning och stängning av servisventil får endast utföras av personal från oss.

Installera vattenmätare

Vattenmätare installeras av vår personal. Innan vattenmätaren kan monteras ska du som fastighetsägare sätta upp en horisontell förankrad mätarkonsol med avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Här kan du läsa mer om hur en om placering av vattenmätare. Pdf, 225 kB.

Avfallskvarnar

I en del kommuner är det numera fritt fram att installera avfallskvarnar i hushåll som är anslutna till det kommunala avloppet. I Borås behövs ett skriftligt medgivande från oss.

Nackdelar med avfallskvarnar för Borås:

  • Det finns redan ett fungerande system för att ta hand om matavfall (de svarta påsarna).
  • Belastningen på reningsverket blir högre eftersom avfallet från kvarnen måste avskiljas från vattnet.
  • Med avfallskvarnar ökar mängden organiskt material i ledningarna och detta gör att ledningarna slits och behöver underhållas oftare.
  • Det finns risk för stopp i ledningar där vattenföringen inte är så stor, särskilt i områden som ligger långt ifrån avloppsreningsverken.

När kan avfallskvarnar rekommenderas

Restaurangerna måste förvara sitt matavfall i kylda utrymmen och en avfallskvarn skulle därför underlätta deras avfallshantering. Om en restaurang ansluter en avfallskvarn så krävs det att den har ett enskilt avlopp i form av en sluten tank som töms med hjälp av slamsugare med jämna mellanrum.

Slamsugning är en avfallstjänst som vi levererar, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning för vidare information.

Dagvatten/regnvatten

Vatten från stuprör, smältvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen. Felaktiga anslutningar kan exempelvis leda till källaröversvämningar eller att reningsverken bli överbelastade. Vill du veta hur du hanterar dag- och dräneringsvatten läser du "Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering". Pdf, 8.2 MB.

Installation av golvbrunn i garage

Golvbrunn i garage bedöms inte vara nödvändigt i ett normalt villagarage som enbart används för privat bruk.

Anledningen är för att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör golvbrunn inte installeras. Om golvbrunn ändå önskas ska detta motiveras väl och godkännas av Borås Energi och Miljö.

Finns det särskilda omständigheter som gör att golvbrunn behövs i garaget och fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp så ska brunnen vara kopplad till spillvattennätet inte till dagvattennätet eller lokalt omhändertagande av dagvatten. I spillvattennätet samlas avloppsvatten som leds till det kommunala reningsverket.

Om garaget ligger utanför kommunalt verksamhetsområde ska Miljöförvaltnigen göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen.

Om garaget används för yrkesmässiga ändamål ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska anmälas till Borås Energi och Miljö i god tid innan planerad installation. Anmälningsblankett och mer information om oljeavskiljare.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.