Testområden - Sortera mera hemma

Boråsarna är bra på källsortering, framförallt när det gäller matavfall och brännbart avfall, men nu är det dags att öka återvinningsgraden ytterligare och ta nästa steg mot fastighetsnära insamling av förpackningar. Nu gör vi det enklare att återvinna - utan att du behöver åka till en återvinningsstation. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Avfall prydligt upplagt i ett mönster

Under hösten tog Borås Energi och Miljös styrelse beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar i Borås. Nu har även kommunfullmäktige i Borås tagit beslutet och därmed kan Borås Energi och Miljö påbörja projektet.

Det nya systemet är ett insamlingssystem för Borås ca 20 000 villahushåll inklusive fritidshus som innebär att kunderna kommer att kunna sortera tio olika avfall bostadsnära.

Under ca 1,5 år har bolaget haft ett pilotprojekt med det nya insamlingssystemet som testats hos drygt 1 000 hushåll. Testet har visat på en markant bättre utsorteringsgrad av förpackningar. Enkelheten med att sortera ut förpackningar hemma i bostaden har medfört att allt färre förpackningar läggs i brännbart restavfall. Dessutom visar det nya systemet på en kundnöjdhet på över 90 % av deltagarna i testet.

- Det nya insamlingssystemet innebär att Borås framtidssäkrar insamlingen av hushållsavfallet. Ett viktigt steg är också att den svarta plastpåsen för matavfallet ersätts med papperspåse, säger Göran Glans Affärsområdeschef Avfall och Återvinning.

Att införa det nya systemet kommer att ta ca två år från att det första området introduceras. Borås Energi och Miljö bedömer att införandet kommer att påbörjas under november 2020 och slutföras under senhösten 2022.

Test av nytt insamlingssystem

Vi genomför nu ett test med ett fastighetsnära insamlingssystem som kan hantera tio olika sorters avfall. Vår ambition är att detta kommer att ge en bättre sortering så att mer avfall kommer kunna återvinnas till nya material och produkter. Och att du som kund ska uppskatta systemet som ger ökad service och förenklar din återvinning.

Vi har valt fyra områden som ska få testa det nya systemet, ett i Brämhult (fågelgatorna), ett i Viskafors (Fagersberg), ett i Dalsjöfors och ett i Sandared.

Varför nytt insamlingssystem?

Vårt insamlingssystem har byggt på svarta och vita påsar som har sorterats på Sobacken med optisk utsortering. Nu står vi inför en situation när anläggningen behöver förnyas samtidigt som det efterfrågas fastighetsnära insamling av förpackningar. Regeringen tog också ett beslut under 2018 att alla hushåll i Sverige ska till 2025 ha fastighets- eller kvartersnära insamling av hushållsavfall och förpackningar.

Sortera tio olika avfall

Varje hushåll kommer att förses med två nya kärl som är indelade i fyra fack vardera samt en separat behållare (elbox). Ditt nuvarande kärl tar vi med tillbaka. Totalt blir det tio olika sorters avfall; matavfall (svart påse), brännbart restavfall (vit påse), pappers-, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, tidningar, batterier och ljuskällor.

Insamlingssystemet är ett robust och välprövat system med hög kundnöjdhet. Cirka 50 kommuner i Sverige har redan infört detta och deras erfarenheter har vi tagit till oss när i nu testar detta i Borås.

Närbild på flerfackskärl
Batteribox och minimizer
Personal vid sopbil

Hur ofta töms de nya kärlen?

Det ena kärlet töms varannan vecka och det andra kärlet var fjärde vecka. Det nya insamlingsfordonet som kommer och tömmer har lika många fack som kärlen och avfallet hålls åtskilt hela vägen. Tänk på att kärlet stå ute från kl 6 på tömningsdagen.
Tömningsdagarna för respektive testområde:

Fagersberg Kärl 1 töms på måndagar jämna veckor
Fagersberg Kärl 2 töms på tisdagar vecka 1, 5, 9 osv

Brämhult Kärl 1 töms på onsdagar udda veckor
Brämhult Kärl 2 töms på tisdagar vecka 3, 7, 11 osv

Dalsjöfors Kärl 1 töms på måndagar udda veckor
Dalsjöfors Kärl 2 töms på tisdagar vecka 2, 6, 10 osv

Sandared Kärl 1 töms på Onsdagar jämna veckor
Sandared Kärl 2 töms på Tisdagar vecka 4, 8, 12 osv

Vid tömning

  • Kärlet ska stå tillgängligt 0-5 meter från körvägen klockan 06:00 på tömningsdagen.
  • Tänk på att skotta och sanda runt kärlet vintertid så det blir lätt för föraren att hämta kärlet.
  • Locket ska vara helt stängt.
  • Kärlet ska vara lätt att flytta.
  • Avfallet ska falla ut av sin egen vikt (tryck därför inte ner förpackningar då kan de fastna vi tömning).

Sopbilen har fyra fack för att hålla isär de olika materialen i kärlen, alla fyra sorters avfall i ett kärl töms vid samma tömning. Tömning av kärl 1 och kärl 2 sker vid olika tillfällen.

Om kärlen inte töms

Ibland blir tömningen försenad om t ex sopbilen behöver repareras. Då vi har bara en bil under testperioden kan detta påverkas mer än vid vanlig tömning. Låt kärlen stå kvar på uppställningsplatsen tills de tömts. Kontakta Kundcenter om det dröjer mer än en dag, om ni inte har fått någon annan information.

Felsorterade avfall töms ej, du får ett meddelande på kärlet så du kan rätta till felet. Vintertid kan avfallet frysa fast i kärlen, se därför till att lösgöra avfallet på tömningsdagen.

Var ska jag ställa kärlen?

Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för chauffören att tömma från gatan. Kärlen ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din tomt och ställa fram respektive kärl på tömningsdagen.

Kärl på uppfart
Kärl på ett trädäck

Med två kärl krävs det lite mer plats för att placera kärlen. Varje tunna rymmer 370 liter och är 110 cm hög. Med locket öppet blir höjden 180 cm. Två kärl bredvid varandra behöver cirka 100 cm i djup och cirka 180 cm i bredd för att få plats ordentligt.

Så här ser sorteringen i kärlen ut:

Kärl 1 (töms varannan vecka)
Tidningar 60 liter
Färgat glas 30 liter
Restavfall (vit påse) 160 liter
Matavfall 120 liter

Kärl 2 (töms var fjärde vecka)
Metallförpackningar 30 liter
Ofärgat glas 30 liter
Pappersförpackningar 155 liter
Plastförpackningar 155 liter

Två flerfackskärl

Vad är miljövinsten?

Med de nya kärlen blir det enklare att sortera. Du kan sortera och bli av med ditt avfall hemma och slipper ta dig till en återvinningsstation. Erfarenheter från andra kommuner som har infört detta system visar att materialåtervinningen ökar. När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi jämfört med att använda nya råvaror.

Vad kostar det?

Under testet kommer du att betala samma avfallstaxa som tidigare.

Vad händer med återvinningsstationerna?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i Sverige och det är de som bestämmer om återvinningsstationerna kommer att vara kvar eller inte.

Gå med i vår Facebookgrupp

Alla som är med i testområdena kan gå med i Facebookgruppen Sortera mera hemma. Där kan ni diskutera med oss och med varandra om det nya systemet och alla era åsikter och funderingar är välkomna.

Person som sorterar avfall i ett flerfackskärl

Bli en av våra kontaktfamiljer

Vi önskar också kontaktfamiljer i testområdena, där vi vill ha personer som ger uppdateringar om hur insamlingssystemet fungerar och kan svara på frågor under testperioden. Uppgiften är inte krävande då största delen av kontakten kommer att ske på mail eller telefon, ett uppstartsmöte kommer eventuellt ske tillsammans med kontaktfamiljerna vid intresse. Anmälan sker på sorteramera@borasem.se.

Här kan du se några filmer om insamlingssystemet: 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.