Samråd

10 februari hölls ett samråd enligt 6 kap miljöbalken för ändring av tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken för delar av avfalls- och biogasanläggningen vid Energi- och Miljöcenter, Borås Energi och Miljö AB.

Borås Energi och Miljö AB äger och driver Energi- och Miljöcenter på Sobacken inom fastigheterna Rydboholm 1:451 och 1:342, ca 8 km söder om Borås centrum. På anläggningen har bolaget tillstånd att driva ett biobränsleeldat kraftvärmeverk, avloppsreningsverk, biogas- samt avfallsanläggning.

För att möta efterfrågan på bolagets avfallstjänster och biogas kommer verksamheten under hösten 2022 att ansöka om ändring av delar av tillståndet som berör avfalls- och biogasanläggningen. Ändringsansökan omfattar bland annat mottagning av mer avfall till avfalls- och biogasanläggningen samt delvis förändrade och nya behandlingsmetoder av avfall för att främja en långsiktigt hållbar avfallshantering.

Samråd hålls dels med myndigheter, dels med särskilt berörda i form av närboende och närliggande verksamheter, dels med allmänhet och intresseorganisationer. Ni som fått brev via post bedöms vara särskilt berörda eftersom ni är boende alternativt ägare av fastighet i närheten av anläggningen. På samrådsmötet informerade bolaget om den planerade förändringen. Synpunkter kan lämnas via formuläret längst ned på sidan, via e-post kund@borasem.se eller via post (Borås Energi och Miljö AB, Kundcenter, Box 1713, 501 20 Borås) senast 2022-03-06. Inkomna synpunkter kommer att hanteras i framtagningen av ansökningshandlingarna.

Samråd är en obligatorisk del i tillståndsprocessen och i arbetet att ta fram ansökningshandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning. Syftet med samråd är att säkerställa att den kommande ändringsansökan beaktar de miljöfrågor som är aktuella för den ansökta verksamheten.

Mer information om den planerade förändringen finns i samrådsunderlag (pdf) Pdf, 1.6 MB.. Underlaget kan även erhållas från Kundcenter (kund@borasem.se alt. 020-97 13 00). Kontakta Kundcenter även vid eventuella frågor rörande inbjudan och samråd.

Se presentationen från samråd 10 februari 2022. Pdf, 6.2 MB.

Lämna synpunkter

Använd nedanstående formulär för att lämna synpunkter på den planerade ändringen. Det är viktigt för Borås Energi och Miljö AB att ta del av synpunkter från alla som berörs.

Det är inte obligatoriskt att ange namn, adress, mobiltelefon och e-post men vi är tacksamma om ni ändå gör det. Det ger oss en ökad förståelse för lämnade synpunkter och möjlighet att ställa kompletterande frågor till er.Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.