Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Markarbetena för kontrollrums- och personalbyggnaden har startat

  I dag drog markarbetena på platsen för kontrollrums- och personalbyggnaden ute på Sobacken igång. Senare i sommar gjuts den 988 kvadratmeter stora bottenplattan till byggnaden och därefter påbörjas byggnadsarbetet.Hittills har man förberett marken genom att fälla träd och ta bort stubbar och stängsla in området där Serneke Bygg ska uppföra byggnaden.Kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan som inrymmer ett kontrollrum, som på sikt skall styra och övervaka Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar, och en personalbyggnad. I personalbyggnaden ska det bland annat finnas kontors- och möteslokaler, laboratorium, el-och mekanikverkstad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Område inhängnat för Kontrollrums- och personalbyggnad

  Området mellan vågen där lastbilarna vägs och parkeringen på Sobacken har hägnats in. Här påbörjas inom kort bygget av ett fyra våningar högt hus där det nya kontrollrummet och personalutrymmen ska inrymmas. Serneke Bygg AB kommer att uppföra byggnaden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Anslutningsväg och ledningar förbereds

  En ny infart till Sobacken håller på att förberedas. Senare under våren kommer Vägverket att påbörja att bygga avfarten från RV 41 in till Sobacken. Med tanke på att infartssvägen kommer att gå över inkommande ledningar till anläggningen, läggs redan nu rören ner som kommer att korsa infartsvägen. Den stora ledningsentreprenaden som innefattar rörledningar från Pantängen, via Gässlösa, ut till Sobacken kommer att påbörjas vid halvårsskiftet 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Inflyttning i det nya paviljongkontoret

  Nu har inflyttningen i den nya kontorsbyggnaden påbörjats. Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden är i två plan och
  ytan är ca 1700 kvadratmeter. Successivt under februari kommer inflyttning pågå och besökscentret öppnas i början på mars. Från RV 41 ser man byggnaden och den belysta skylten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Marken börjar bli platt

  Sedan projektstart för markarbetet på Sobacken har ca 500 000 m3 berg tagits bort från den ca 30 hektar stora ytan. Dock har så gott som allt bergmaterial kunnat användas eller kommer att kunna användas som fyllnadsmaterial inom projektet. Snart tar markarbetarna ett välförtjänt juluppehåll fram till den 11 januari. Gud Jul och Gott Nytt År säger vi från projektet! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Redo för besökare och projektarbetare

  Vi räknar med att det kommer komma många besökare till framtidens Energi- och miljöcenter på Sobacken. Under projekttiden kommer det också vara många arbetare på siten och även personal kommer flytta till Sobacken när anläggningarna är klara. Därför har vi nu färdigställt en ny parkering i anslutning till den gamla befintliga parkeringen. Idag målas parkeringsplatserna upp och inom ett par veckor öppnar vi den nya parkeringen för vår personal och för besökare. Välkommen till Sobacken! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Vandring längs med den tänkta ledningsdragningen

  Idag vandrade vi längs med den tänkta ledningsdragningen mellan Ryaverket och Sobacken. Mellan Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk kommer nya fjärrvärmeledningar att anläggas. Mellan Gässlösa och Sobacken kommer ledningar för avlopp, dricksvatten, fjärrvärme, el och signalkablar att anläggas. Sträckan är totalt ca 12 000 m, bredden på ledningsschakten kommer att variera mellan 7 och 20 m. Förhoppningsvis kommer vi igång med ledningsarbetet under början av 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Dagens översikt över området

  Under veckan tog vi nya "drönarbilder" över området. Här kan man se hur den nya infartsvägen till Sobacken framträder, projektkontoren och hur transportvägarna över området håller på att växa fram. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ny vy från riksväg 41

  Nu kan passerande bilister från riksväg 41 se projektkontoren som nu är på plats. Kontorsmodulerna kommer nu att fixas till både utvändigt och invändigt. Bland annat kommer kontorsmodulerna förses med ny träfasad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Första kontorsmodulerna på plats

  I veckan inleddes monteringsarbetet med kontorsmodulerna. Huset kommer bli ca 80 m långt och två våningar högt. Besökscentret som kommer inredas kommer vara där de stora fönsterpartierna finns. Besökscentret kommer bestå av en konferenslokal med ca 40 sittplatser och utställningar. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Infartsvägen börjar ta form

  Omvandlingen av landskapen runt Sobacken börjar märkas på allvar nu. Här syns hur den nya infartsvägen till Sobacken kommer att gå. Skylten vid infarten ska flyttas och den nya vägen kommer att anknyta till befintlig infartsväg, innanför grindarna. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbete under klarblå himmel

  Landskapet är nu förändrat norr om den befintliga anläggningen på Sobacken. Här är berggrunden nu framme i dagen. Maskinlaget har arbetat väldigt effektivt. I nordöstligaste hörnet av området kan korridoren för den nya infarten skönjas. Åt öster syns trädbarriären mot riksväg 41. Trädbarriären ska framförallt minska nivån på det buller som avges från verksamheten. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fas 1 för projektkontoren är avslutad

  Fas 1 av byggnationen är avslutad för projektkontoren. Stålbalkar har i veckan svetsats på plats för att stödja huskroppen. Huskroppen kommer att bestå av ett antal mindre sektioner som kommer att fogas samman till en enhet. Byggnaden blir i två plan. Montering av sektionerna kommer påbörjas inom kort. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markarbetet börjar synas

  Idag fotograferade vi Sobacken från ovan. På bilden kan man se hur transportvägarna på området successivt börjar framträda. Tittar man noga kan man se de gigantiska maskinerna som arbetar med att schakta undan massor mm. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu börjar montage av projektkontoren

  Nu är vägen fram till byggplatsen för projektkontoren färdig. Vägen är asfalterad och bottenplattan med betongplintar färdiggjutna. Nu kan själva byggfasen med att montera kontorsmodulerna sätta igång. Totalt kommer det bli ca 60 nya kontorsplatser till befintlig personal samt projektorganisationen. I lokalerna kommer det också finnas mötesrum och ett Besökscenter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nu byggs transportvägar

  På området, som är ca 30 hektar, finns nu en hel park arbetsmaskiner. Maskinerna tar fram berggrunden i dagen som förberedelse för kommande sprängningsarbeten. Hjullastare forslar stenkross och fyller ut sänkor och sprickor, grävmaskiner tar bor jordlagret och stora tipptruckar forslar bort jord. Det som först kommer anläggas på området är större transportvägar så att arbetsmaskinerna på ett effektivt sätt ska kunna arbeta med marken. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Projektkontor på gång

  Projektpaviljonger. Nu är arbetet med att uppföra kontorsplatser till dels projektorganisationen och dels till ordinarie personal på bolaget i full gång. Byggnaden blir i anslutning till befintlig kontorsbyggnad på Sobacken. Grundarbetet har pågått under sommaren och i veckan kommer betongplintar att gjutas.Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden blir i två plan och ytan blir ca 1700 kvadratmeter. Inflyttning? Ja, det blir nog vid årsskiftet. Spännande! Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer
 • Uppbyggnad av projektorganisationen

  Lagbygge.  Nu har de flesta funktionerna inom projektorganisationen tillsatts. I slutet av juni träffades stora delar av organisationen för första gången för att lära känna varandra. Projektorganisationen är en mix av personal från Borås Energi och Miljös ordinarie organisation samt ett antal inhyrda kompetenser från olika samarbetspartners.På bilden ser ni projektchef Thomas Agernäs och projektledare för kraftvärmeverket Lennart Larsson från uppstartsträffen på Brämhults Gård. Ser ut som att samarbetet går hyggligt. Läs mer
  Fjärrvärme,Kranvatten Lämna kommentarer
 • Nu läggs grunden för hela projektet

  Torsdagen den 26:e juni undertecknades det första kontraktet för projektet. Avtalet handlar om markförberedande arbete på Sobacken där ca 30 hektar mark ska förberedas för vidare byggnation. Vann upphandlingen gjorde Veidekke Entreprenad AB.

  Veidekke Entreprenad kommer att påbörja arbetet i början på augusti 2015. Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2016.
  På bilden ser ni Peter Svenningsson Regionchef för Veidekke Entreprenad och vår VD Gunnar Peters diskutera vilken penna som ska användas vid undertecknandet. Läs mer
  Kranvatten Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö