Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • På god väg mot tätt hus för kontrollrums- och personalbyggnaden

  Runt årsskiftet väntas tak och isolerade ytterväggar vara klara och statusen tätt hus vara uppnådd. Arbetet med att sätta upp ytterväggar, bjälklag och stommar till de resterande två våningarna är påbörjat. Betongstommen är i det stora hela klar och betongelement behövs endast i trapphuset i fortsättningen. Fasaden till den fyra våningar höga kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av glaspartier och fasadbeklädda plåtkassetter.

  Minusgraderna nådde i veckan Sobacken och Sernekes personal håller tummarna för att snömassorna låter vänta på sig. För när de anländer riskerar bygget att tappa fart eftersom arbetsmomenten blir fler. Då krävs det även snöskottning, täckning och avtäckning med presenningar, dels för att lättare kunna hitta byggmaterial utomhus, och dels för att slippa exempelvis vattenfyllda pallar.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Stora gjutardagen på site

  Just nu pågår gjutningen av den stora rektangulära bassängen som utgör sista delen i avloppsreningsverkets biologiska reningssteg. Bassängens totala volym uppgår till 17 000 kubikmeter. Detta motsvararar nästan ett dygns dricksvattenproduktion på Sjöbo vattenverk i Borås.
  Gjutningen är den största hittills, möjligen den största inom EMC-projektet.

  Faktum är att 70 leveranser behövs för att transportera hit de 420 kubikmetrarna betong som dagens gjutning kräver. Betongen kommer från Borås och bilarna som kör hit den är både från Borås och andra städer.

  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så långa blir överföringsledningarna

  Överföringsledningarna är de vatten- och avloppsledningar samt kraftvärmeledningar som behövs för att ansluta de framtida anläggningarna på Sobacken till de befintliga VA- och kraftvärmenäten i Borås. Avloppsledningarna blir totalt 10 kilometer, i schaktet kommer det att ligga två ledningar med en diameter på 1000 millimeter vardera. Två ledningar behövs dels för att ha redundans och dels för att kunna klara av det maximala flödet avloppsvatten in till avloppsreningsverket.

  Fjärrvärmeledningarnas dimension är 700 millimeter. Även de kommer att vara två eftersom det alltid krävs en fram- och en returledning i fjärrvärmesammanhang. Allt som allt blir den totala längden fjärrvärmeledning 10 kilometer.

  Vattenledningen mellan Sobacken och Kristineberg får en sträckning på 6,5 kilometer och här kommer det enbart att finnas en ledning med en diameter på 400 millimeter.
  Utöver dessa ledningar kommer det i samma schakt finnas 5 kilometer högspänningskabel (130kiloVolt) samt fyra signalkablar (fiber) som är drygt 5 kilometer vardera, alltså totalt 20 kilometer långa.Med andra ord om man skulle lägga alla ledningar och kablar på rad skulle de nästan räcka från Borås till Göteborg, alltså 51,5 kilometer.

  Bilden ovan visar schaktet för alla ledningar och kablar. De två närmaste ledningarna på bilden är fram- och returledningen för fjärrvärme, de bortesta två är avloppsledningarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här byggs ställverksbyggnaden på Sobacken

  Ställverksbyggnaden är en del av kraftvärmeanläggningen och uppförs på området mellan vågstationen och kraftvärmeverkets huvudbyggnad. Utrustningen i ställverksbyggnaden utgör navet i elförsörjningen till anläggningarna på Sobacken. Serneke är byggentreprenören som bygger ställverksbyggnaden och i nuläget pågår gjutningsarbeten av bottenplattan.Hälften av, den till ytan knappt 500 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att stå på plintar med sand emellan. Detta för att underlätta åtkomsten av kablarna i marken i framtiden. Taket till byggnaden kommer att förses med grönt sedumtak.
  Under vecka 44 beräknas montaget av prefabricerade väggar och bjälklag påbörjas. Det är rimligt att anta att byggnaden kommer att vara klar i februari 2017.Entreprenören för elförsörjning är Midroc Automation. De håller just nu på med projektering av krafttransformatorer och ställverk. Det är här i ställverksbyggnaden som den 130 kV (kiloVolt) höga spänningen från Borås Elnäts mottagningsstation ska omvandlas till 10 kV av tre krafttransformatorer. Härifrån kommer elkraften sedan att fördelas till de olika anläggningarna via kablar i marken. I byggnaden finns också två distributionstransformatorer som omvandlar 10kV till 0,4kV som tillsammans med en dieselgenerator utgör reservkraftsystemet för anläggningen. Dieselgeneratorn förser viktiga delar av anläggningen med elkraft vid ett eventuellt strömavbrott.

  Förutom ställverk och fem transformatorer kommer här även att finnas ett hjälpspänningssystem, bland annat 110V DC (Likspänning) och 400V AC UPS (Uninterruptable Power Supply eller avbrottsfri kraft, som vi säger på svenska) samt kontrollsystem. Detta för att kunna styra och driva anläggningen på ett säkert sätt.
  På bilden syns armeringsjärnen alldeles före gjutning av bottenplattan. Läs mer
  1 kommentar
 • här byggs Stödmuren till EMC-området

  En stödmur håller på att ta form. Muren är till för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen från riksväg 41 och byggarbetsområdet. Den byggs av prefabricerade så kallat konledsblock som hakar i varandra likt lego. Varje block väger i och för sig cirka två och ett halvt ton. Arbetet med muren kommer att pågå i ytterligare två månader. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalbyggnaden håller Tidplanen

  Byggarbetet går sin gilla gång. I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kommer att vara helt klar inom de närmsta åtta veckorna. Huset är förberett för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar in till byggnaden är klara.
  Totalt sett har fem kilometer fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta inkluderar naturligtvis  OPI-kanalen och alla, mot brand skyddade rör under bottenplattan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalrumsbyggnaden tar form

  - Nu syns det att det händer något här! Så länge man håller på med armeringsarbetena ser man inte hur långt bygget har kommit, men nu börjar vi komma någon vart, säger Johan Blom, arbetsledare på Serneke.

  I förra veckan blev bottenplattan till byggnaden klar. Den här veckan har flera av de prefabricerade ytter- och innerväggarna monterats, även hälften av det första bjälklaget är redan på plats. Detta innebär att man nu kan skönja den framtida verkstadsdelen som byggs i suterräng och våningen ovanför, det blivande lunchrummet och kontorsdelen.

  Just nu arbetar fyra personer med att montera elementen som levererats som gigantiska ”legobitar” i betong. Ungefär som ett pussel i jätteformat bara det att ”bitarna” i det väger upptill elva ton. Ytterligare fyra personer är sysselsatta med gjutningsarbeten.
  - När vädret är som nu, när det duggregnar lite, så är det idealiskt för betongen att härdas. Den blir inte för varm utan kyls ner något och då härdas den långsammare, förklarar Johan Blom.
  För mycket regn är inte bra för då blir det droppfläckar och då blir ytan inte hård utan får en konsistens som liknar grus. Är det för varmt ute när man gjuter betong kan det bildas sprickor och det är inte heller optimalt enligt Johan.Kranen som hjälper till att få betongelementen på plats kan bli upp till cirka 40 meter hög. På bilden här befinner den sig inte i sin maximala längd.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Norra infarten öppnar för byggtrafik

  Nu får lastbilar börja köra in via den norra infarten till Sobacken! I morgon, fredagen den 23 september, öppnas infarten för byggtrafik till vårt Energi och Miljöcenter i Borås. Grindens öppettider är från klockan 05.30 till 19.00 och öppning och låsning av grinden sköts av vakten.I och med att alla vägar inne på området ännu inte är öppnade för trafik bör de som ska till den befintliga verksamheten på Sobacken, till bodetableringen, Veidekke eller Purac fortsatt välja den södra infarten.Välkommen! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • BOTTENPLATTAN TILL KONTROLLRUMS- OCH PERSONALBYGGNADEN GJUTEN

  Bottenplattan till kontrollrums- och personalbyggnaden är färdiggjuten. En fjärdedel av den 900 kvadratmeter stora plattan göts i förra veckan, vecka 36. Resten blev klar i dag.
  - Vädret i dag är perfekt för att gjuta betong, det får inte vara för varmt för då går det för fort när betongen ska brinna, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.
  Under vecka 38 monteras stommen till byggnaden, prefabricerade betongväggar levereras då till Sobacken tillsammans med en stålstomme som sätts på bottenplattan.Inom tio till elva veckor kommer troligtvis hela stomstrukturen till den fyra våningar höga byggnaden att vara monterad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Sidoväggarna till en av biostegets bassänger uppsatta

  Två av de prefabricerade cirkulära bassängerna till biosteget är nu på plats. Den större av dem syns på bilden och kom på plats fredagen den 2 september. Sidoväggarna är 6,5 meter höga och den totala volymen är 1850 kubikmeter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider arbetet med avloppsreningsverket

  Just nu arbetar 32 personer med att bygga avloppsreningsverket. Underentreprenör Tage och söners personal är fullt sysselsatt med att armera och gjuta bassänger pö om pö. Hittills har flera cirkulära bassänger i det biologiska steget, det vill säga reningen av kväve- och organiskt material, gjutits. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor.  Under vecka 34 anländer den första prefabricerade cirkulära bassängblocken till Sobacken. Den kommer i block som monteras och spänns ihop på plats. Därefter kommer även en mycket stor rektangulär bassäng att börja byggas. Denna utgör mellansedimenteringen, slutet av den biologiska reningen, där det aktiva slammet ska sjunker till botten och pumpas tillbaka till bassängerna där kvävereningen sker. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Reningsbassänger byggs

  Flygbild över området augusti 2016 Sedan ett par veckor tillbaka håller de olika bassängerna till avloppsreningsverket på att byggas. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor. Infatsvägen samt trafikplatsen vid Sobacken är färdigbyggd och kommer att börja trafikeras under hösten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutningen i full gång

  Här gjuts den djupa delen av bassägen i avloppsreningsverkets mellansedimentering. Bassängen gjuts i etapper om 12 meter och varje etapp består av cirka 13 kubikmeter betong. Betongen vibreras för att massan ska bli så jämn som möjligt. Det dröjer 28 dagar innan betongen är helt torr. Läs mer
  1 kommentar
 • röranslutningar på siten

  Nu förläggs inkommande och utgående rörledningar på byggsiten. Längst till vänster i bilden kan man se avloppsrören som kommer in till det framtida avloppsreningsverket. Där avloppsledningarna avslutas kommer Gallerbyggnaden att byggas. Gallerbyggnaden är den första delen av avloppsreningsverket. Dimensionen på dessa ledningar är 900 mm.Till höger i bilden kan man se fram- och returledningarna för fjärrvärmen. Dessa dras nu fram till platsen där kraftvärmeverket ska byggas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av avloppsbassänger påbörjas

  Måndagen som kommer, den 27 juni, startar Veolia Water Technology gjutningen av bassänger till det nya avloppsreningsverket. Först ut är en del av bottenplattan till en av bassängerna i det biologiska reningssteget. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • I Dag skrev Borås Energi och Miljö kontrakt med serneke

  I dag tecknades kontrakt mellan Borås Energi och Miljö och Serneke. Kontraktet gäller byggnaden för huvudställverket för Energi och Miljöcenter på Sobacken i Borås.

  Byggnaden ska innehålla alla högspänningstransformatorer och fördelningsställverk för all elleverans inom EMC. Dessutom kommer den att inrymma all utrustning för att ta emot leverans av elkraft från kraftvärmeverkets generator. Byggnadens 400 kvadratmeter fördelas på två våningsplan och dess tak täcks av växtlighet, ett så kallat sedumtak. Uppförandet av byggnaden startar direkt efter semestern och beräknas pågå till januari 2017. Målet är att byggnaden ska vara klar när avloppsreningsverket tas i drift i slutet av 2018.
  Entreprenaden är värd 13,8 miljoner kronor.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Intensivt på byggsiten

  Nu händer det extremt bygge ute på byggsiten. Idag installerades den första stora byggkranen på området och byggel håller på att dras över området. Byggelen går i de gula ledningarna som man kan se på bilden. Förberedelserna pågår nu också med att förbereda byggnation av gjutformar för bassängerna till avloppsreningsverket. I förgrunden håller en väg på att byggas som kommer fungera som en infart till området. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här kommer avloppsreningsverket ligga

  Nu är vi inne i andra veckans arbete när det gäller byggnation av avloppsreningsverket. Nu pågår finplanering av de olika marknivåerna där de olika reningsbassängerna ska anläggas. Inom ett par veckor kommer gjutformarna att byggas och under sommaren kommer betongleveranser och gjutningsarbetena av bassängerna att påbörjas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • arbetena med avloppsreningsverket tar sin början

  Onsdagen den 1 juni påbörjar Veolia Water Technology sitt arbete med att bygga avloppsreningsverket. Först på plats är deras underentreprenör Tage & Söner. Underentreprenören kommer att gjuta bassänger och göra allt byggnadsarbete på det cirka sju hektar (eller 70 000 kvadratmeter) stora området där avloppsreningsverket kommer att ligga. Avloppsreningsverkets placering blir på den del av siten som ligger närmast riksväg 41. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nya byggskylten på Sobacken snart på plats

  Under onsdagsförmiddagen den 18 maj var man i full färd med att montera ställningen till byggskylten vid infarten till det framtida Energi och Miljöcenter ute på Sobacken. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö