Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Transformatorerna till kontrollrums- och personalbyggnaden på plats

  I veckan anlände två transformatorer till kontrollrums- och personalbyggnaden. Transformatorerna kommer att omvandla högspänning till lågspänning (från 11 kV till 400 Volt). Efter inkoppling, provning och idrifttagning kommer de att förse lågspänningsställverket i kontrollrums- och personalbyggnaden med kraft. Dessutom kommer projektkontoret och den befintliga verkstaden på Sobacken att få sin kraft härifrån. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider Arbetet med överföringsledningarna

  Terrasseringsarbetena, som görs för att kunna lägga ner rören till överföringsledningarna, fortskrider mellan riksväg 27 och ängen strax norr om Sobacken. Rörläggningsarbetet från riksväg 27 och söderut (mot Sobacken) har påbörjats.Inom de närmaste veckorna startar schaktningsarbetet längs Gässlösavägen.
  Bilden är tagen inne i skogen parallellt med riksväg 27. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrakt för pannhus tecknas mellan Borås energi och miljö och serneke

  Vid middagstid i dag skrivs kontraktet på 160 miljoner kronor under av Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters och Ola Serneke, vd på Serneke Group.Byggnaden som kontraktet omfattar ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Detta är en entreprenad som ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.Detta är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem. Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske under hösten 2018.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gammalt och nytt på sobacken

  På Sobacken har vi ett växthus, byggt enbart av återvunnet material. Granne till växthuset håller vår nya kontrollrums- och personalbyggnad att uppföras. Själva byggnaden kommer att färdigställas under första halvåret 2017, därefter kommer kontrollrummet att börja inredas och utrustas. Målet är att all infrastruktur i Borås ska styras och övervakas härifrån. I byggnaden kommer det också att finnas verkstad och lokaler för drift- och underhållspersonal. Läs mer
  243 kommentarer
 • Mycket händer i slutpoleringsbyggnaden

  Det sista reningssteget i avloppsreningsverket kommer att ske i slutpoleringsbyggnaden. Här kan man se att skivfiltrena har monterats. Skivfiltrena kommer att förlänga uppehållstiden för avloppsvattnet i sedimenteringsprocessen. Partiklar som är större än hålen i skivfiltrena avskiljs medan det renade avloppsvattnet kommer att passera genom filtret. Viktigt reningssteg med andra ord. Traversen i taket är också monterad, vilket behövde göras innan taket kom på plats. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Högspänningsledningarna på ängen förbereds

  I schaktet på ängen nedanför Sobacken pågår arbetet med att lägga ner slangar till högspänningskablarna. - Slangarna är stenhårda just nu, och än så länge tomma. Själva kablarna drar vi in i ett senare skede och det kommer att vara en ledare i varje slang. Högspänningsledningarna placeras tre och tre i pyramidform för att minska spänningsfältet, säger kontrollanten Per Rantzow som jobbar på uppdrag av Borås Elnät.Högspänningskablarna med 130 kiloVolt ska anslutas till det nya ställverket på Sobacken. Därifrån går tre av de sex kablarna till Kråkered, Brämhult och Sjöbo. De andra tre ska ansluta till det befintliga högspänningsnätet inne i stan.I samma schakt ligger redan vattenledningen och de två avloppsledningarna. Rören till de två fjärrvärmeledningarna ligger snällt och väntar på sin tur att få komma ner i schaktet.
  De sex slangarna, som högspänningskablarna kommer att ligga i, syns till vänster i bild där männen står.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Avloppsreningsverkets slutpoleringsbyggnad monteras

  Likt en jättelik byggsats sätts prefab-elementen till byggnaden för den kemiska avloppsreningen ihop. Arbetena påbörjades redan i förra veckan och kommer att slutföras under vecka 8. Detta sysselsätter i nuläget åtta montörer från Göta Betongmontage AB, det är samma underentreprenör som genomförde prefab-montaget av både kontrollrums- och personalbyggnaden och ställverket.
  I slutpoleringsbyggnaden renas avloppsvattnet i ett sista steg (kemiska steget) innan det släpps ut i Viskan. Här renas vattnet från fosfor och partiklar.

  Slutpoleringsbyggnaden syns längst till vänster i bilden.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • PEAB gjuter bottenplattan för slam- och rötningsanläggningen

  Just nu gjuter PEAB bottenplattan till slambyggnaden i anläggningen för slam och rötning. Arbetet är cirka tio veckor försenat på grund av de sättningar som uppstått i marken och för att man fått vidta försiktighetsåtgärder för att undvika icke detonerade sprängmedel. (Sprängmedlen användes för att förbereda marken inför byggnationen av anläggningen). På grund av risken för ytterligare sättningar har man valt att grundlägga hela slambyggnaden på pålar, istället för på terassbotten. Totalt 93 pålar har slagits ner i marken.

  Från början hade man tänkt sätta 33 pålar som skulle fungera som foderrör till dragstag. Dragstagen tar upp den lyftande kraft som uppstår då byggnaden, som är lik en båt, vill ”flyta upp” ur grundvattnet. Sättningarna upptäcktes vid borrning av pålarna för dragstagen. Packningsinsatser gjordes men nya sättningar kunde mätas upp efter varje packningsinsats. Som mest uppgick sättningarna till ca 20 cm. Valet stod mellan att schakta ur hela sprängbotten, krossa och packa allt material eller grundlägga på pålar. Då det endast det senare alternativet garanterar att inga fler sättningar uppstår valdes detta.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollbyggnaden växer fram

  Än är kontrollrums- och personalbyggnaden inte helt tät och arbetena släpar något jämfört med tidplanen.
  -Vi ligger lite efter, cirka tre veckor när det gäller taktäckningsarbetena, men de ska vara helt klara under nästa vecka. Generellt sett är vi en vecka efter säger Viktor Sjögren, vikarierande platschef på Serneke.

  På plan 1 har installationsarbetena för rör, ventilation och sprinkler startat. Undertaket på halva plan 1 är klart. På plan 2 till och med plan 4 pågår arbetena med ytterväggarnas inre regelstomme. Montering av vindskyddsskivor kring taksargen pågår liksom taktäckning och isolering av plan 5.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • full fart mot årsskiftet

  Även på årets sista arbetsdag var det full fart på byggsiten. Reningsbassänger gjuts, väggar, fönster monteras på kontrollrumsbyggnaden. I eftermiddag avslutas arbetet för ett par dagars välförtjänt vila. Spännande att följa byggnationerna under 2017, mycket kommer att hända. Gott slut på 2016 önskar vi alla!
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här skarvas det för fullt!

  Rören på bilden leder in till fördelningskammaren vid mellansedimenteringen och slutpoleringen (sista reningssteget innan vattnet släppts ut i Viskan). Böjar och krökar har de gott om och därför behöver hela 38 skarvar svetsas.
  - Vår entreprenör Veolia jobbar med just de här rören. Och eftersom dimensionen är så stor svetsar de cirka två till två och en halv skarvar per dag, säger byggledaren Maria Johansson.
  Levererades gjorde rören i delar, några av krökarna fanns alltså redan från början. Men för att underlätta transporten behöver en del svetsas ihop på plats.
  - Om du tittar på bilden ser du texten ”Y3” på ett av rören, det står visserligen upp och ned på. Strax till vänster om ”Y3” kan man ana en av skarvarna som svetsats ihop, säger hon.

  Båda rören på bilden har dimensionen 1200 millimeter och en kapacitet på 4 800 kubikmeter per timme vardera.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Se Sobackens förvandling under året som gått

  Här kan du jämföra nuläget på Sobacken med hur det såg ut för ett år sedan.
  Visst har det hänt saker här? :-)
   
  Läs mer
  1 kommentar
 • Purac gjuter slam- och rötningsanläggningen 

  Under gårdagen startade Purac gjutningen av slam- och rötningsanläggningen. Eller rättare sagt Puracs underleverantör PEAB gjorde det. Totalt transporterades 113 kubikmeter betong till Sobacken. Eftersom varje betongbil har en kapacitet på sju kubikmeter kan man utgå ifrån att det krävdes fler än 16 lastbilar för att få hit den.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverkets montage snart klart

  I slutet av veckan räknar man med att vara klar med prefabmontaget, gjutningen och fogningen av skarvar i ställverksbyggnaden.
  - Nu har vi några få väggar och lite takbjäklag kvar att lägga, sedan är vi klara, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.
  Montaget av de prefabricerade betongväggarna till ställverket startade i förra veckan. Bjälklaget består av prefabricerat så kallat håldäck som är förspänt. (Stora hål i betongen gör elementen lättare och armeringslinor, som är spända i underkant, finns inuti). Den förspända armeringen gör att betongelementet klarar långa spännvidder och man slipper avlasta lika tätt med pelare.

  Taket kommer att bestå av ett bjälklag som täcks med isolering och tätskikt. Översta lagret blir sedum men det läggs först till våren.
  - Sedummattan hinner inte rota sig och då ökar risken för vinterskador på växten. Därför är det alltid rekommenderat att lägga sedum på vår, sommar eller tidig höst, säger Liza Klefberg.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Glasklart fasadjobb

  Strax före solnedgången under onsdagseftermiddagen såg det ut så här utanför kontrollrums- och personalbyggnaden. Montaget av fönsterglas i fasaden startade den här veckan.
  - Just den här fönsterrutan har dimensionerna 500 x 2500 millimeter, berättade en av killarna.

  Ett av de allra största fönsterglasen som sätts in väger cirka 270 kilo.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så här kan solnedgången på sobacken se ut

  Okej, bilden är inte tagen denna luciadag, det ska erkännas. Men visst är den fin ur ett lite "byggromantiskt perspektiv"?
   
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fasaden får fönsterglas efter helgen

  Arbetet med att montera de icke bärande ytterväggarna och vindskivorna på fasaden till kontrollrums- och personalbyggnaden pågår för fullt.
  -Tanken är att få det tätt på plan ett och plan två så att vi kan börja värma för att torka ut den delen av byggnaden, säger Albin Vågfelt, arbetsledare på Serneke.
  Efter helgen kommer det sättas upp fönsterglas på plan ett och två. Inne i byggnaden håller man på att göra innerstommen av ytterväggen till plan två och plan tre. Målet är fortfarande att uppnå tätt hus till årsskiftet.
  - Det kommer vi att klara. I nästa vecka får vi hit ytterligare två snickare som kommer att fortsätta sätta upp vindskivor, säger Albin Vågfelt.
  I nuläget jobbar 17 personer med byggnationen av kontrollrums- och personalbyggnaden.
  Läs mer
  1 kommentar
 • Förflyttning av massor

  Cirka 100 000 ton massor på området längst bort på site, från riksväg 41 sett, ska transporteras bort. Detta innebär att den stora yta som nu är täckt med en till två meter stenkross ska friläggas. Det krossade materialet ska användas för att täcka upp inne på området.
  - Vi är självförsörjande på stenkross och kan på så vis hålla kostnaderna nere. Vi gör allt för att hantera massorna så att det blir så få transporter som möjligt. Det är bättre både för miljön och för säkerheten på byggnadsområdet, säger Lars Bowald, projektledare för finplanering.
  Bildtext: Området med stenkross befinner sig längst till vänster i bilden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Tungviktare i kubik

  Elementen i stödmuren är ungefär 800 till antalet och väger varsina digra 2,4 ton. Måtten är 1,6x0,8x0,8 meter. Varje block består därmed av en kubikmeter betong.- Det finns ytterligare cirka 80 block i olika storlekar och muren kommer troligen väga över 2 000 ton när den är färdig, säger Maria Johansson, byggledare för avloppsreningverket.I sin fulla längd blir den runt 300 meter. Blocken är frostbeständiga (gjorda av FX2-betong) vilket innebär att de ska klara vintriga temperaturer utan att vittra söner. Vid årsskiftet beräknas muren vara klar.

  Bildtext: Vad är stödmuren egentligen till för? Den behövs för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen, från riksväg 41, och byggarbetsområdet.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ledningar på befintligt område

  Just nu håller Servicekontoret på med förarbetet inför att dra elkablar (varav några av dem högspänningskablar på 10 kV (kiloVolt)) på det befintliga området på Sobacken. Elkablarna är bland annat till för att säkra elförsörjningen till kontrollrums- och personalbyggnaden och ska anslutas till ställverket. På bilden ser man de gula slangarna som elkablarna så småningom kommer att dras igenom. Men först gjuts de in i betong och blir en så kallad OPI-kanal.
  - OPI-kanalen gör att rörförläggningen tar mindre plats och att man kan dra kablarna längre sträckor och utan dragbrunnar än vid traditionell kabeldragning, säger Björn Gabrielii på Servicekontoret.

  Denna "betonglåda" skyddar även kablarna mot oavsiktlig avgrävning. I OPI-kanalen placeras även slangar för fiberkablar, dessa kommer att ligga överst. Slutresultatet blir alltså en OPI-kanal med 10 slangar för elkablar, som har dimensionen 160 millimeter, och 36 slangar för fiberkablar med dimensionen 40 millimeter.

  Det som kvarstår efter arbetet med OPI-kanalen är att lägga ner fjärrvärmerör som går till kontrollrums- och personalbyggnaden. Arbetet beräknas vara klart till jul.
  Bildtext: De gula slangarna till elkablarna i denna OPI-kanal ligger fem och fem i två lager. Ovanpå dem läggs slangarna till fiberkablarna. Därefter gjuts alltihop in i betong.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö