Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Avloppsreningsverkets slutpoleringsbyggnad monteras

  Likt en jättelik byggsats sätts prefab-elementen till byggnaden för den kemiska avloppsreningen ihop. Arbetena påbörjades redan i förra veckan och kommer att slutföras under vecka 8. Detta sysselsätter i nuläget åtta montörer från Göta Betongmontage AB, det är samma underentreprenör som genomförde prefab-montaget av både kontrollrums- och personalbyggnaden och ställverket.
  I slutpoleringsbyggnaden renas avloppsvattnet i ett sista steg (kemiska steget) innan det släpps ut i Viskan. Här renas vattnet från fosfor och partiklar.

  Slutpoleringsbyggnaden syns längst till vänster i bilden.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • PEAB gjuter bottenplattan för slam- och rötningsanläggningen

  Just nu gjuter PEAB bottenplattan till slambyggnaden i anläggningen för slam och rötning. Arbetet är cirka tio veckor försenat på grund av de sättningar som uppstått i marken och för att man fått vidta försiktighetsåtgärder för att undvika icke detonerade sprängmedel. (Sprängmedlen användes för att förbereda marken inför byggnationen av anläggningen). På grund av risken för ytterligare sättningar har man valt att grundlägga hela slambyggnaden på pålar, istället för på terassbotten. Totalt 93 pålar har slagits ner i marken.

  Från början hade man tänkt sätta 33 pålar som skulle fungera som foderrör till dragstag. Dragstagen tar upp den lyftande kraft som uppstår då byggnaden, som är lik en båt, vill ”flyta upp” ur grundvattnet. Sättningarna upptäcktes vid borrning av pålarna för dragstagen. Packningsinsatser gjordes men nya sättningar kunde mätas upp efter varje packningsinsats. Som mest uppgick sättningarna till ca 20 cm. Valet stod mellan att schakta ur hela sprängbotten, krossa och packa allt material eller grundlägga på pålar. Då det endast det senare alternativet garanterar att inga fler sättningar uppstår valdes detta.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollbyggnaden växer fram

  Än är kontrollrums- och personalbyggnaden inte helt tät och arbetena släpar något jämfört med tidplanen.
  -Vi ligger lite efter, cirka tre veckor när det gäller taktäckningsarbetena, men de ska vara helt klara under nästa vecka. Generellt sett är vi en vecka efter säger Viktor Sjögren, vikarierande platschef på Serneke.

  På plan 1 har installationsarbetena för rör, ventilation och sprinkler startat. Undertaket på halva plan 1 är klart. På plan 2 till och med plan 4 pågår arbetena med ytterväggarnas inre regelstomme. Montering av vindskyddsskivor kring taksargen pågår liksom taktäckning och isolering av plan 5.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö