Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Så långa blir överföringsledningarna

  Överföringsledningarna är de vatten- och avloppsledningar samt kraftvärmeledningar som behövs för att ansluta de framtida anläggningarna på Sobacken till de befintliga VA- och kraftvärmenäten i Borås. Avloppsledningarna blir totalt 10 kilometer, i schaktet kommer det att ligga två ledningar med en diameter på 1000 millimeter vardera. Två ledningar behövs dels för att ha redundans och dels för att kunna klara av det maximala flödet avloppsvatten in till avloppsreningsverket.

  Fjärrvärmeledningarnas dimension är 700 millimeter. Även de kommer att vara två eftersom det alltid krävs en fram- och en returledning i fjärrvärmesammanhang. Allt som allt blir den totala längden fjärrvärmeledning 10 kilometer.

  Vattenledningen mellan Sobacken och Kristineberg får en sträckning på 6,5 kilometer och här kommer det enbart att finnas en ledning med en diameter på 400 millimeter.
  Utöver dessa ledningar kommer det i samma schakt finnas 5 kilometer högspänningskabel (130kiloVolt) samt fyra signalkablar (fiber) som är drygt 5 kilometer vardera, alltså totalt 20 kilometer långa.Med andra ord om man skulle lägga alla ledningar och kablar på rad skulle de nästan räcka från Borås till Göteborg, alltså 51,5 kilometer.

  Bilden ovan visar schaktet för alla ledningar och kablar. De två närmaste ledningarna på bilden är fram- och returledningen för fjärrvärme, de bortesta två är avloppsledningarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här byggs ställverksbyggnaden på Sobacken

  Ställverksbyggnaden är en del av kraftvärmeanläggningen och uppförs på området mellan vågstationen och kraftvärmeverkets huvudbyggnad. Utrustningen i ställverksbyggnaden utgör navet i elförsörjningen till anläggningarna på Sobacken. Serneke är byggentreprenören som bygger ställverksbyggnaden och i nuläget pågår gjutningsarbeten av bottenplattan.Hälften av, den till ytan knappt 500 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att stå på plintar med sand emellan. Detta för att underlätta åtkomsten av kablarna i marken i framtiden. Taket till byggnaden kommer att förses med grönt sedumtak.
  Under vecka 44 beräknas montaget av prefabricerade väggar och bjälklag påbörjas. Det är rimligt att anta att byggnaden kommer att vara klar i februari 2017.Entreprenören för elförsörjning är Midroc Automation. De håller just nu på med projektering av krafttransformatorer och ställverk. Det är här i ställverksbyggnaden som den 130 kV (kiloVolt) höga spänningen från Borås Elnäts mottagningsstation ska omvandlas till 10 kV av tre krafttransformatorer. Härifrån kommer elkraften sedan att fördelas till de olika anläggningarna via kablar i marken. I byggnaden finns också två distributionstransformatorer som omvandlar 10kV till 0,4kV som tillsammans med en dieselgenerator utgör reservkraftsystemet för anläggningen. Dieselgeneratorn förser viktiga delar av anläggningen med elkraft vid ett eventuellt strömavbrott.

  Förutom ställverk och fem transformatorer kommer här även att finnas ett hjälpspänningssystem, bland annat 110V DC (Likspänning) och 400V AC UPS (Uninterruptable Power Supply eller avbrottsfri kraft, som vi säger på svenska) samt kontrollsystem. Detta för att kunna styra och driva anläggningen på ett säkert sätt.
  På bilden syns armeringsjärnen alldeles före gjutning av bottenplattan. Läs mer
  1 kommentar
 • här byggs Stödmuren till EMC-området

  En stödmur håller på att ta form. Muren är till för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen från riksväg 41 och byggarbetsområdet. Den byggs av prefabricerade så kallat konledsblock som hakar i varandra likt lego. Varje block väger i och för sig cirka två och ett halvt ton. Arbetet med muren kommer att pågå i ytterligare två månader. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalbyggnaden håller Tidplanen

  Byggarbetet går sin gilla gång. I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kommer att vara helt klar inom de närmsta åtta veckorna. Huset är förberett för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar in till byggnaden är klara.
  Totalt sett har fem kilometer fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta inkluderar naturligtvis  OPI-kanalen och alla, mot brand skyddade rör under bottenplattan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö