Samråd och samrådsunderlag

Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.

Borås Energi och Miljö avser att hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt ansöka om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten samt utförande av tillhörande anordningar så som intagskonstruktion och intagsledning.

Borås Energi och Miljö förser idag Borås Stad med dricksvatten genom uttag av vatten från Öresjö och som produceras i Sjöbo vattenverk innan det levereras till abonnenterna. Sjöbo vattenverk är Borås Stads största vattenverk och försörjer Borås samt Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken, Sandared och Sandhult med dricksvatten.

Befolkningsmängden inom Borås Stad ökar med cirka 800-1 000 personer per år samtidigt som antalet verksamheter växer inom kommunen. Av den ökade befolkningen bosätter 95 % sig inom Sjöbo vattenverks distributionsområde. Sett till befolkningsutvecklingen beräknas Sjöbo vattenverk nå sin maxkapacitet 2027. Tillståndsansökan görs i syfte att erhålla redundans för uttag av vatten med god vattenkvalitet för att trygga framtida dricksvattenförsörjning inom Borås Stad samt för att möjliggöra renovering av Sjöbo vattenverk. Efter renovering avses vattentäkterna nyttjas parallellt.

Tillståndsansökan omfattar uttag av vatten samt utförande av tillhörande anordningar såsom intagskonstruktion och intagsledning. Borås Energi och Miljö avser att söka tillstånd för ett uttag om högst 32 000 m3/dygn i medeltal per månad (motsvarande ca 370 l/s), dock högst 40 000 m3 (motsvarande ca 463 l/s) under ett och samma dygn.

Inför tillståndsansökan genomför bolaget i enlighet med 6 kap. miljöbalken en samrådsprocess med myndigheter, intresseorganisationer, närliggande verksamheter samt allmänheten.

För att informera om den planerade verksamheten och ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, kommer ett samrådsmöte att hållas i digital form via Teams. Mötet äger rum den 26 april kl. 18.00. Den som vill delta i samrådsmötet kan erhålla en länk för deltagande genom att anmäla intresse via formulär här. Ägare till fastighet ska informera eventuella nyttjanderättshavare om detta samråd.

Samrådsunderlag finns tillgängligt på borasem.se/nyttvattenverk eller genom förfrågan via e-post eller telefon till kontaktperson. Kontaktperson i ärendet hos Borås Energi och Miljö är Anders Fransson, anders.fransson@borasem.se, telefon 0768-88 74 76.

Synpunkter kan lämnas på Borås Energi och Miljös hemsida borasem.se/nyttvattenverk, via e-post till info@borasem.se eller med post till Borås Energi och Miljö, Box 1713, 501 17 Borås, senast den 10 maj 2021.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.