Prisdialogen gör skillnad

Prisdialogen arbetar för att stärka kundens ställning genom att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Under 2015 har prisdialoger genomförts av totalt 29 fjärrvärmeföretag på 72 orter. Tack vare ert engagemang och deltagande omfattar Prisdialogen idag fler än 1,5 miljoner hushåll vilket motsvarar över hälften av de totala fjärrvärmeleveranserna. Ännu fler fjärrvärmeföretag förväntas ansluta sig till Prisdialogen under 2016.

Som Prisdialogens grundare är vi på Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige övertygade om att en bra dialog, som är lokalt förankrad och bygger på öppenhet och långsiktighet, stärker kundernas ställning och ökar förtroendet mellan kunder och fjärrvärmeföretag. För att denna målbild ska bli verklighet ställs höga krav på genomförandet av den lokala samrådsprocessen.

Positiv utvärdering av Prisdialogen

Vi har utvärderat Prisdialogen i år med hjälp av ett utvärderingsföretag. Utvärderingen visar att Prisdialogen har haft effekt, stärkt kundernas ställning och ökat förtroendet för er fjärrvärmeföretag. Vad gäller förutsägbarhet, tydlighet i information om vad som påverkar priset, insyn i prisändringen och tidig avisering av prisändring verkar Prisdialogen fungera mycket bra. En stor andel av kunderna är nöjda med sina leverantörer inom dessa områden. Samtidigt kan dialogen utvecklas ytterligare på flera orter.
Även Energimarknadsinspektionen, som har utvärderat Prisdialogen på regeringens uppdrag, skriver i sin slutrapport, som publicerades den 16 mars 2016, att Prisdialogen har stärkt fjärrvärmekundens ställning och bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen konstaterar också att den ser i dagsläget inget skäl att föreslå ytterligare åtgärder som t.ex. reglering av priserna. Både kunder och leverantörer är eniga om att den bästa vägen mot ett ökat förtroende är att föra en dialog med motparten.

Det är förstås glädjande att myndigheten slagit fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position, eftersom det har varit det viktigaste målet och drivkraften bakom det branschgemensamma initiativet Prisdialogen. Vi har alltid varit övertygade om att det är bättre att marknadens parter tar ansvar, än att staten går in och reglerar. Nu gäller det att fortsätta utveckla Prisdialogen.

Så kan dialogen bli ännu bättre

Vi har noterat att de mest framgångsrika prisdialogerna följer ett tydligt mönster. De har en bra representation från kunderna och en mycket pedagogisk framställning av priskonstruktioner och prisändringar. Kunderna har fått återkoppling kring hur de har påverkat resultatet, och även fått information om ansökningsprocessen och medlemskapet i Prisdialogen, inklusive eventuella rekommendationer från styrelsen. Det är också viktigt att kundernas synpunkter framkommer i det avslutande samrådsprotokollet liksom att de är informerade om att de har möjlighet att lämna synpunkter till den centrala prövningsprocessen.

Miljöpåverkan, samarbete och energieffektivisering

Kunderna förväntar sig också en utveckling av den lokala dialogen. Det är viktigt att ni skapar ett intresse för samrådsprocessen och kundernas deltagande genom att vidga diskussioner att täcka även andra områden än pris, t.ex. frågor om miljöpåverkan, olika möjligheter till samarbete, stöd till kundernas arbete med energieffektivisering och strategiska samarbetsområden. Exempel på sätt att kunna skapa intresse för Prisdialogen kan vara att låta kunderna berätta om sina verksamheter, organisera workshopar för att identifiera projekt att arbeta vidare med osv.

Småhuskunder är också välkomna

Slutligen hoppas styrelsen att den lokala samrådsprocessen utvecklas till att täcka även småhuskunder. Även om Prisdialogen är utformat för näringsidkarkunder visar erfarenheter från samråd kring normalprislistan för småhuskunder från flera orter att Prisdialogens modell också fungerar för denna kundkategori.
Sammanfattningsvis kan vi i styrelsen konstatera att Prisdialogen har fört oss en god bit på vägen mot målet att stärka kundernas ställning men att en hel del arbete kvarstår. Vi hoppas att ni lokalt genom ett aktivt deltagande kan hjälpa oss att utveckla Prisdialogen vidare. Kontakta gärna kansliet om ni har frågor eller önskemål kring Prisdialogen.


Med vänliga hälsningar,
Prisdialogens styrelse
Kurt Eliasson, vd SABO, styrelseordförande Prisdialogen
Leif Linde, vd Riksbyggen
Anders Östlund, vice ordförande Energiföretagen Sverige,
vd Öresundskraft
Patrik Holmström, Energiföretagen Sverigea

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.