Start

Förslag om nya avfallsföreskrifter

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbetet med att ta fram nya avfallsföreskrifter kommit så långt att du nu har möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår och sker regionalt, planen förväntas gå på remiss våren 2021. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshantering. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Gällande föreskrifterna har Borås Energi och Miljö och Borås Stad nu gjort en omfattande revidering och omarbetning på grund av införandet av det nya insamlingssystemet, detta i dialog med berörda aktörer inom Borås Stad.

Lämna dina synpunkter på avfallsföreskrifterna

Mellan den 3 juli och 30 september har du möjlighet lämna dina synpunkter på förslaget om nya avfallsföreskrifter. Beslut om antagande planeras tas i Kommunfullmäktige i december och de nya avfallsföreskrifterna kan i så fall träda i kraft från den 1 januari 2021.

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär tydligare ansvarsområde och krav vid anmälningar/ansökningar om undantag, ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med fler fack, förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall samt tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och transportvägar.

Synpunkter via brev eller e-post

Dina synpunkter på förslaget ska vara oss tillhanda senast den 30 september, antingen med brev eller via e-post:
Borås Stad
50180 Borås

E-post: ks.diarium@boras.se
Ange diarienummer KS 2020-00566 och ditt namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Förslag till nya lokala avfallsföreskrifter

Förslag till lokala avfallsföreskrifter. Pdf, 578.9 kB.

Bilaga 1 Avfallsföreskrifter.  Pdf, 63.2 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.