Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat klassificeras som brännbart avfall. Här kan du läsa mer om vad du får sortera som brännbart avfall och vilka material som inte hör till den kategorin.

Sorterat brännbart avfall från industri och affärsverksamhet eller sorterat brännbart avfall från bygg-, riv- och anläggningsverksamhet samt sorterat brännbart grovavfall från hushåll. Exempel på material: trä, papper och spånskivor m.m.

Material som inte får förekomma

Farligt avfall
Avfall som enligt avfallsförordningen (SFS2011:927) definieras som farligt avfall, såsom kemikalier, lösningsmedel, lysrör, batterier, kvicksilvertermometrar etc.
Orsak: Innehåller tungmetaller och miljöstörande ämnen och kräver enligt lag annan typ av behandling.

Asbesthaltigt avfall
Eternitplattor, golvmattor innehållande asbest m.m.
Orsak: Det är farligt att andas in asbestfibrer då de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest ska deponeras på särskild anvisad plats.

Elektronikprodukter
TV-apparater, vitvaror, radioapparater, datorer, mobiltelefoner, kaffebryggare, hårtorkar, rakapparater, hushållsmaskiner, belysningsanordningar etc.
Orsak: Förordningen om producentansvar (SFS 2005:209) för elektriska och elektroniska produkter.

Gummidäck från motorfordon
Däck från bilar, lastbilar, motorcykel, och lastmaskiner.
Orsak: Omfattas av förordningen om producentansvar för däck (SFS1994:1236).

Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet m.m.
S.k ”riskavfall” som innehåller skärande, stickande och smittoförande avfall samt medicinavfall. (SOS FS 2001:8)
Orsak: Riskavfall kräver enligt lag annan typ av behandling.

Avfall innehållande PVC
Golvmattor, duschdraperier, avloppsrör m.m. som kan innehålla PVC får ej förekomma.
Orsak: Kan orsaka driftstörningar och korrosion i pannan.

Plastavfall
Utsorterad plast, plastklumpar (ihopsmält restmaterial från plastindustrier), m.m.
Orsak: Ej fossilfritt. Plastklumpar kan orsaka driftstopp i vår förbehandlingsanläggning.

Avfall innehållande gips
Gipsskivor m.m.
Orsak: Gips och gipsskivor innehåller mycket svavel vilket ger höga halter av försurande gaser vid förbränning.

Avfall innehållande stora föremål av metall och annat icke brännbart
Järn och resårmöbler, plåtbadkar, oljefat, cyklar, vajrar, trossar, spännband, metallskrot, material med en längd överstigande 3 m, isolering etc. samt inert material.
Orsak: Kan orsaka driftstopp i både vår förbehandlingsanläggning och i våra avfallspannor.

Rullar och balpressat material m.m.
Tapetrullar, tygrullar, trådrullar, plastfolie och videoband.
Orsak: Kan orsaka driftstopp i våra anläggningar.

Sågspån, pulver och dammande avfall
Damm kan spridas till omgivningen.
Orsak: Kan orsaka explosion och brand i utrustning vilket kan medföra stopp av anläggningen och stora skador.

Organiskt, matavfall
Frukt, grönsaker, slakteriavfall, matrester m.m.
Orsak: Vi får inte lagra matavfall enligt tillstånd och det kan förorsaka brand i bränslelager.

Monofraktioner
Borås Energi och Miljö förbehåller sig rätten att diskutera metoder och separata avgifter för att ta emot utsorterade fraktioner som kräver annan hantering utöver det vanliga.

Till icke tillåtet avfall kan komma hänföras även andra avfallsfraktioner än de ovan nämnda till följd av ändrad lagstiftning, myndighets beslut eller motsvarande. I sådant fall fortsätter överenskomna priser att gälla utan någon ändring.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.