Teckna fjärrvärmeavtal – fri service ingår

Med fjärrvärme har du en säker och jämn tillgång på värme och varmvatten. Du har fri service och underhåll och det är enkelt att sköta fjärrvärmeväxlaren.

Är du intresserad av att få mer information om fjärrvärme vänligen kontakta Daniel Gröhn, 0768-88 56 56 alternativ daniel.grohn@borasem.se. Vid ett första möte går vi igenom kostnader, prisjämförelser, hur vi
kan ansluta din fastighet samt svarar på dina frågor gällande fjärrvärme.

Information om ditt fjärrvärmeavtal

I villapaket 1-4 ingår service och underhåll. För övriga avtal (1H-Villa, 1H-6H) gäller andra villkor. Vi får många frågor kring vad som ingår i detta och här följer en förklaring.

Det är vi som äger fjärrvärmeväxlaren samt rören som går på din tomt fram till värmeväxlaren. På dessa delar har vi drift- och underhållsansvar. Utrustning som finns på andra sidan av ventilerna, på rören som går till och från husets interna värme- och varmvattensystem, äger du som kund och därmed ansvarar du för denna utrustning.

Du ansvarar själv för att det finns vattentryck på värmesystemet (expansionskärlet) och att regleringen är korrekt inställd. Du ansvarar även för att meddela eventuella läckage på fjärrvärmesystemet till oss. Se därför till att ha som rutin att titta till fjärrvärmecentralen någon gång i veckan.

Anlitar du oss för arbeten på utrustning som du äger och ansvarar för, kommer vi att fakturera dessa arbeten separat, exempel på arbeten som vi utför är:

 • att fylla på vatten på värmesystemet.
 • justera reglerparametrar.
 • allt som har med husets radiatorer att göra t.ex. läckage eller om det endast är värme på enstaka radiatorer.
 • pendlande varmvatten och tryckslag som beror på bristfälliga blandare i fastigheten.
 • om det saknas ström, till exempel vid strömavbrott eller om en säkring har gått sönder.
 • om du har ändrat i regleringen så att automatiken inte fungerar alternativt reglerar felaktigt.
 • om det anmälda felet inte finns kvar när vi kommer för att avhjälpa det.
 • På sidan Felsökning och instruktioner finner du bilder, instruktioner och felsökningsguide för våra vanligaste växlare, reglercentraler och mätare.

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Från och med 2017 har vi nya allmänna avtalsvillkor.

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns en ny branschöverenskommelse om dessa villkor.

Varför nya villkor?
Den senaste ändringen av villkoren gjordes 2010 efter att fjärrvärmelagen trätt i kraft. De nu aktuella ändringarna har också sin upprinnelse i regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. För det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Därutöver har också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Vad är nytt i villkoren?
Med tanke på anledningen till revideringen av villkoren återfinns de största förändringarna i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Förändringarna i avsnittet, vars numrering också ändrats från 4 till 5 innebär i huvudsak att

 • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.
 • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning.
 • Debitering ska ske minst fyra gånger per år.
 • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte.
 • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden.
 • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde.
 • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder.

I de inledande bestämmelserna, punkterna 1.1 till 1.4 har en del ändringar gjorts. Bland annat har punkt 1.1 förtydligats så att det klart framgår att det allmänna avtalsvillkoren gäller såvida leverantören och kunden inte skriftligen avtalat om något annat och så länge som kunden är att betrakta som konsument. Det har också klart uttalats att kunden dels ska tala om för leverantören om det bedrivs näringsverksamhet på kundens fastighet, dels meddela leverantören när omfattningen av en eventuell näringsverksamhet ändras. I punkt 1.3, som innehåller en lista med definitioner, har en precisering av skriftligen införts som tydliggör att ett skriftligt meddelande innefattar både meddelanden som skickas med ordinarie post och meddelanden som skickas med ett elektroniskt medel som exempelvis e-post. I punkt 1.4, som reglerar hanteringen av personuppgifter, har ett tillägg gjorts som innebär att leverantören ska avtala med samarbetspartner att det vid en eventuell marknadsföring av samarbetspartnerns varor eller tjänster klart ska framgå att marknadsföringen sker inom ramen för ett samarbete med leverantören.

I avsnitt 2, som reglerar frågor som rör avtalets innehåll och form, har ändringar gjort i punkt 2.1 så att det som där stadgas om avtalets innehåll överensstämmer med det som för närvarande föreskrivs i fjärrvärmelagen. Avsnittet har också kompletterats med två nya punkter, 2.3 och 2.4, som talar om vad som i eventualiteten att leverantören och kunden sluter avtal på distans eller utanför leverantörens affärslokaler.

I avsnitt 3, som innehåller bestämmelser som rör leverantörens och kundens anläggningar, har omdisponeringar och förtydligande som berör punkterna 3.2-3.6, 3.8-3.14.

Avsnitt 4, som innehåller villkor kring upplåtelse av fastighet, är delvis omdisponerat och delvis utvidgat. Omdisponeringen har gjorts så att det som ingick i avsnitt 7 i det gamla villkoren har med vissa förtydliganden införlivats i det aktuella avsnittet i punkterna 4.2, 4.4, 4.5 och 4.7. Utvidgningen har gjorts i punkt4.1, 4.3 0ch 4.6 som är helt nya. I punkt 4.1 klargörs gällande praxis, nämligen att konsumenten utan ersättning upplåter det utrymme som behövs för leverantörens anläggning. I punkt 4.3 anges de fall då avsnittets efterföljande punkter inte är tillämpliga. I punkt 4.6 fastställs leverantörens ansvar när denne i förekommande fall hanterar konsumentens nycklar, portkoder och liknande.

I avsnitt 6, som berör betalning och säkerhet och som i de gamla villkoren motsvaras av avsnitt 5, har vissa förtydliganden gjorts. Detsamma gäller avsnitt 7, som i det gamla villkoren motsvaras av avsnitt 6. Det gäller också för avsnitt 8-10, där det särskilt ska nämnas att det i punkt 9.3 har tillkommit en klargörande text som exemplifierar vad som utgör saklig grund för uppsägning av avtalet från leverantörens sida.

Avsnitt 11, som berör information, vägledning och tvistlösning, har utvidgats. Bland annat har kraven på informationsgivning från leverantörens sida preciserats i punkt 11.1, 11.2, 11.5 och 11.6.

Med anledning av ändringarna...
... i de allmänna avtalsvillkoren har du som kundrätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.

Reko fjärrvärme

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med stora fastighetsbolag tagit fram en nationell certifiering, Reko. För att vara Reko måste vi som företag uppfylla högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Som kund har man möjlighet att vända sig till Kvalitetsnämnden om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.
Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.