Sobackens miljöanläggning

Sobackens miljöanläggning är en komplett avfallsanläggning några kilometer utanför Borås utmed riksväg 41.

Öppettider Sobacken

Måndag-torsdag kl 7:00-16:00
Fredag kl 7:00-15:00

Hitta hit

Från Borås:

  1. Ta Riksväg 41 mot Varberg.
  2. Kör rakt fram i ca 7-8 km .
  3. Sväng av vid avfart skyltat "Energi- och Miljöcenter". (OBS ny infart!)
  4. Följ sedan skyltning mot "vågen". Om du ska till kundparkeringen - sväng höger innan vågstationen mot parkering. Lastbilar med avfall fortsätter rakt fram till vågen.

GPS-koordinater
WGS84
57°39’29.3”N 12°55’04.5”E

WGS84
DDM57°39.118'N 12°55.041'E

WGS84 decimal (lat, lon)
57.651968, 12.917347

RT90
6395563, 1327609

SWEREF99 TM
6391872, 375716

1. Invägning och kontroll

Allt avfall och återvinningsmaterial som fraktas in på Sobacken vägs och kontrolleras. Den som transporterar in avfall på Sobacken ska fylla i en avfallsdeklaration som anger vad avfallet består av och varifrån det kommer. En mottagningsavgift per ton tas ut. Avgiften skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken typ av avfall det rör sig om och ifall det är sorterat.

2. Insamling och transport

Till och från Sobacken sker kontinuerligt transporter. En stor del av dessa sköts av våra egna bilar. Vi har idag 18 komprimerande avfallsbilar. De kör framför allt hushållsavfall, förpackningar och returpapper. Vi har också 3 flakbilar, 10 containerbilar och en lastbil som transporterar miljöfarligt avfall. Våra containerbilar kör en rad olika avfallsslag från återvinningscentraler och privata kunder.

3. Optisk sortering

Du som bor i Borås sorterar matavfall i svart påse och brännbart avfall i vit. Påsarna läggs i samma kärl och transporteras till vår sorteringsanläggning på Sobacken. Här hamnar de på ett transportband som går förbi ett optiskt öga som ser de vita påsarna och slår undan dem. De svarta påsarna går vidare till en förbehandlingsanläggning för matavfalll. I förbehandlingen tillverkas en "slurry" av matavfallet och föroreningar (plast osv) sorteras bort. Slurryn går sedan in i rötkammaren för biogasproduktion.

4. Biologisk behandling

Till vår anläggning för biologisk behandling kommer ditt utsorterade matavfall och biologiskt avfall från företag. Det kan vara så väl slakteriavfall och produktionsspill från livsmedelsindustrier som överblivet livsmedel från butiker eller livsmedelsindustrin.

Pumpbart avfall som består av rent organiskt material går direkt in i anläggningens bufferttankar. Hushållsavfall och t.ex. avfall från livsmedelsbutiker måste först förbehandlas för att avskilja den svarta påsen eller förpackningar (som det finns mycket av i avfallet från butiker).

Hushållsavfallet krossas och mixas för att därefter gå igenom en stor press varefter det organiska materialet återfinns i pressvätskan. Det s.k. rejektet (rester av plastpåsar och förpackningar) bränns och blir till energi i form av fjärrvärme. Avfall som karakteriseras av mycket förpackningar, som från t.ex. butiker, kvarnas och det organiska avfallet tvättas ur i en s.k. bioseparator. Rejektet återvinns även här i form av fjärrvärme.

Det organiska materialet blandas i en bufferttank där nedbrytningen startar. Sedan pumpas slurryn in i rötkammaren där det finns olika grupper av bakterier som lever av det som pumpas in. Bakterierna är specialiserade på olika steg i nedbrytningen Metangasbakterierna, som utsöndrar biogas, är sista länken i kedjan. Varje dygn matas rötkammaren med ca 130 m³ slam och lika mycket pumpas ut. Hela rötkammarens volym omsätts på drygt 20 dagar. För att säkerställa att alla eventuellt skadliga bakterier, som t.ex. eventuell salmonella, avdödas har vi en period om minst 10 timmar då inget nytt material pumpas in eller ut. I kombination med en temperatur på över 52 grader säkerställs att materialet hygieniseras. Detta är viktigt då det som pumpas ut ur rötkammaren används som gödningsmedel för åkermark, s.k. biogödsel. Biogödseln ersätter konstgödsel och sluter kretsloppet.

Läs mer om biogas

5. Beredningsanläggningen

Till bränsleberedningen kommer de vita påsarna med brännbart avfall som du lägger i ditt avfallskärl sedan de sorterats isär från de svarta påsarna i den optiska sorteringen. Hit kommer också brännbart avfall från återvinningscentralerna och brännbart verksamhetsavfall. I bränsleberedningen krossas avfallet för att göra det lämpligt som bränsle i pannorna på Ryaverket där Borås Energi och Miljös fjärrvärmeproduktion äger rum.

Vi har tillstånd att hantera 150 000 ton brännbart avfall per år.

6. Mellanlagring av farligt avfall

Idag talas det mycket i samhällsdebatten om återvinning, att avfall inte är skräp utan en råvara till industrin. Så gott som allt ingår i ett kretslopp där det omvandlas till något nytt som är användbart. Det man inte lika ofta hör om är hur vi skall handskas med det som är skadligt för oss människor och vår miljö. Det avfallet måste fasas ut ur samhället till en säker slutförvaring.

På Sobacken finns ett mellanlager för farligt avfall. Det farliga avfall som du lämnar till återvinningscentralen och farligt avfall från verksamheter transporteras först till Sobacken. Här sorteras och registreras kemikalier och annat som kommer in. Det farliga avfallet packas sedan om på ett mer rationellt sätt innan det transporteras vidare till demontering, återvinning och destruktion.

Vi har tillstånd att hantera 8 000 ton farligt avfall på Sobacken per år.

7. Mellanlagring av förpackningar (Materialsorteringsyta)

Förpackningar från återvinningsstationerna i Borås mellanlandar på Sobacken för att sedan transporteras vidare. De olika materialslagen återvinns och används sedan som råvara i industrin för tillverkning av nya produkter. Här är det väl inte riktigt så i dagsläget. Det transporteras väl direkt. Yes! Förpackningarna transporteras direkt till annan mottagare, ”Materialsorteringsytan” används som mellanlagring/sortering av olika materialslag så som Blandat avfall, impregnerat trä, gips och plast mm.

8. Behandling av förorenade massor

Förorenad jord, sand och lera kallas gemensamt kallas för "förorenade massor". De kan vara förorenade med till exempel olja, PAH:er eller metaller. De förorenade massorna kan i vissa fall behandlas biologiskt genom kompostering, jordtvätt och/eller stabilisering. Syftet är att behandla massorna så att föroreningsgraden sjunker till en nivå som gör att det går att deponera massorna. Om massorna innehåller föroreningar som inte går att minska genom biologisk behandling, stabiliseras de genom att ämnen tillsätts som binder föroreningarna. Om inte de farliga ämnena skulle bindas kan de fällas ut och förorena grundvattnet.

9. Deponi

Deponi är miljöriktig slutförvaring för avfall som varken går att materialåtervinna eller energiåtervinna. Det kan vara inert material så som isoleringsmaterial eller förorenade massor. Tegel, betong och klinkers kan också läggas på deponi. Hanteringen leder till att skadliga ämnen inte hamnar i naturen.

Genom avgifter, restriktioner och förbud har mängden avfall som får läggas på deponi minskat avsevärt de senaste 20 åren. Det avfall som deponeras kan idag inte återvinnas. Det pågår forskning för att minska mängden avfall som deponeras ytterligare. Vi följer med i forskningsdebatten och hoppas på att i framtiden kunna minska det avfall som vi lägger på deponi.

På Sobacken har vi tillstånd att deponera 110 000 ton icke farligt avfall per år och 6000 ton farligt avfall per år.

10. Omhändertagande av lakvatten

Allt förorenat vatten från våra verksamheter samlas upp i en lakvattendamm. Vi tar prover på vattnet varje månad för att kontrollera vilken mängd metaller, kväve, fosfor och andra ämnen som vattnet innehåller. Lakvattnet går sedan i ledning ner till Gässlösa reningsverk för att renas.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.