2016-10-28 10:35

Så långa blir överföringsledningarna

Överföringsledningarna är de vatten- och avloppsledningar samt kraftvärmeledningar som behövs för att ansluta de framtida anläggningarna på Sobacken till de befintliga VA- och kraftvärmenäten i Borås. Avloppsledningarna blir totalt 10 kilometer, i schaktet kommer det att ligga två ledningar med en diameter på 1000 millimeter vardera. Två ledningar behövs dels för att ha redundans och dels för att kunna klara av det maximala flödet avloppsvatten in till avloppsreningsverket.

Fjärrvärmeledningarnas dimension är 700 millimeter. Även de kommer att vara två eftersom det alltid krävs en fram- och en returledning i fjärrvärmesammanhang. Allt som allt blir den totala längden fjärrvärmeledning 10 kilometer.

Vattenledningen mellan Sobacken och Kristineberg får en sträckning på 6,5 kilometer och här kommer det enbart att finnas en ledning med en diameter på 400 millimeter.

Utöver dessa ledningar kommer det i samma schakt finnas 5 kilometer högspänningskabel (130kiloVolt) samt fyra signalkablar (fiber) som är drygt 5 kilometer vardera, alltså totalt 20 kilometer långa.

Med andra ord om man skulle lägga alla ledningar och kablar på rad skulle de nästan räcka från Borås till Göteborg, alltså 51,5 kilometer.

Bilden ovan visar schaktet för alla ledningar och kablar. De två närmaste ledningarna på bilden är fram- och returledningen för fjärrvärme, de bortesta två är avloppsledningarna.

Kategori:

Publicerad av:

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590